Европейската комисия представи днес предложенията си за защита на икономиката в условията на епидемия от болестта Ковид-19.

Предложените временни мерки ще дадат възможност за четири вида помощ - осигуряване на безвъзмездни средства и отделни данъчни облекчения; държавни гаранции по банковите заеми на дружествата; субсидирани публични заеми за дружества; гаранции за банките, които предоставят подкрепа за реалната икономика. ЕК е изпратила предложението си до държавите в ЕС.

Комисията предлага да бъде осигурена помощ под формата на пряко безвъзмездно финансиране или данъчно облекчение - държавите в ЕС ще могат да създадат схеми за отпускане на до 500 000 евро на дружество за справяне с неотложни нужди от ликвидност. Това може да стане чрез пряка субсидия или данъчно облекчение.

Предлага се също предоставянето на субсидирани гаранции за банкови заеми - държавите да могат да предоставят гаранции или да създадат гаранционни схеми в подкрепа на банкови заеми, взети от дружества. Предвидени са някои ограничения за максималния размер на кредита, основани на оперативните нужди на дружествата. Гаранциите могат да бъдат свързани с инвестиции и с кредити за оборотни средства.

Помощ под формата на субсидирани лихви - държавите в ЕС да могат да предоставят публични и частни заеми на дружества със субсидирани лихвени проценти. Тези заеми трябва да бъдат отпускани с лихва, която е най-малко равна на основната лихва, приложима към 1 януари 2020 г. плюс премията за кредитен риск, съответстваща на рисковия профил на получателя, с различни проценти за различните по мащаб дружества. Основната ставка е фиксирана, за да се осигури по-голяма сигурност за условията на финансиране. Както при възможността за предоставяне на субсидирани гаранции, това са ограничения по отношение на максималния размер на кредита, които се основават на оперативните нужди на дружествата. Заемите могат да се отнасят до инвестиционни нужди и оборотни средства.

Четвъртата мярка отчита важната роля на банките и други финансови посредници за справяне с икономическите последици от Ковид-19. Предлага се временно държавите да могат да решат да насочат помощта към реалната икономика чрез банки. Това е пряка помощ за клиентите на банките, а не за самите банки, уточнява ЕК. Мярката предвижда осигуряването на по-голям обем на финансиране, по-рискови портфейли, по-малки изисквания за обезпечение, по-ниски гаранционни премии или по-ниски лихви.

Ако се наложи пряка помощ за банките за превъзмогване на щети, произтичащи от епидемията, такава помощ не би се възприела като извънредна подкрепа по правилата за държавна помощ. По подобен начин това би се прилагало и за всяка остатъчна непряка помощ, предоставена на банките по временната рамка.