Европейската комисия предложи днес нови правила за повишаване на устойчивостта на банките в ЕС срещу възможни бъдещи икономически сътресения.

Днешните предложения завършват прилагането в ЕС на споразумението "Базел III", се посочва в съобщение на комисията. Това споразумение бе постигнато от ЕС и неговите партньори от Г-20 в рамките на Базелския комитет по банков надзор, а целта е да се увеличи устойчивостта на банките на възможни икономически трусове. Днешните предложения са последната част от тази реформа на банковото законодателство.

ЕК внася предложения за изменения на директивата за капиталовите изисквания, на регламента за капиталовите изисквания; на регламента за капиталовите изисквания в областта на преструктурирането.

С днешното предложение се цели да се предотврати подценяване на опасностите при използваните от банките "вътрешни модели" за изчисляване на капиталовите им изисквания и оттам - да се осигури достатъчен капитал за покриването на тези рискове. Това ще улесни сравняването на отчитащите риска капиталови отношения на отделните банки и ще помогне за възстановяването на доверието в тези отношения и в стабилността на сектора, пише в съобщението.

ЕК цели повишената устойчивост да не бъде за сметка на значително повишени капиталови изисквания. Предложението съхранява конкурентоспособността на банковия сектор в ЕС, като допълнително намалява разходите за спазване на нормативните изисквания.

От огромно значение е да се подобри начинът, по който банките измерват и управляват рисковете, както и да се осигури прозрачност на банковите действия за пазарните участници. В това отношение пруденциалната уредба има решаваща роля, отбелязва ЕК.

С днешното предложение банките се задължават при управляването на риска редовно да установяват, оповестяват и преодоляват екологичните, социалните и управленските рискове. Това означава например извършването от надзора и от банките на редовни изпитания за устойчивост на свързаните с околната среда предизвикателства. Надзорът ще трябва при редовните си проверки да оценява екологичните, социалните и управленските рискове.

Банките ще трябва да оповестяват степента, в която са изложени на екологични, социални и управленски рискове. За да се избегне излишно административно бреме за по-малките банки, изискванията за оповестяване ще се прилагат по съобразен начин, предлага комисията.

Предвижда се повишаване на възможностите на банковия надзор, който да преценява дали висшите служители притежават необходимите умения и знания за управлението на дадена банка. Ще се подобри наблюдението върху финансово-технологичните групи, в т.ч. банковите дъщерни дружества.

По въпроса с установяването в ЕС на клонове на банки от чужди държави се отчита, че досега тези клонове подлежат основно на националните правила, съгласувани в много ограничена степен. С предложението на ЕК се съгласуват правилата на ЕС в тази област, като така надзорът ще може да управлява по-добре рисковете около тези субекти, които през последните години значително увеличиха дейността си в ЕС.

След финансовата криза регулаторите от 28 юрисдикции в света се споразумяха в рамките на Базелския комитет по банков надзор (БКБН) за нов международен стандарт за укрепване на банките, известен като Базел III. Това споразумение бе завършено през 2017 година. ЕС вече приложи по-голямата част от договорените правила, което увеличи значително капитализацията на банковия сектор, се посочва в съобщението.