От 1 януари 2022 г. Българската народна банка (БНБ) ще прилага насоките на Европейския банков орган относно докладването на значими инциденти при платежните услуги. Това става ясно от решение на Управителния съвет на Централната банка във връзка с изискванията на Директива 2015/2366 за платежните услуги във вътрешния пазар (EBA/GL/2021/03), издадени от Европейския банков орган.

По-конкретно насоките ще се прилагат в случай на значим операционен или свързан със сигурността инцидент.

Насоките на ЕБО определят критериите за класифициране на значими операционни или свързани със сигурността инциденти от страна на банките. Водещите критерии, касаят дела на засегнати операции и продължителността на инцидента. А също и икономическото въздействие и вероятно е да бъде задействан кризисен режим.

Като общо правило, банките ще разглеждат като "засегнати операции" всички вътрешни и трансгранични операции, които са или вероятно ще бъдат пряко или косвено засегнати от инцидента, по-специално операциите, които не са могли да бъдат инициирани или обработени; операциите, при които съдържанието на платежното съобщение е променено; и операциите, които са наредени неправомерно (без значение дали средствата са възстановени), или при които правилното изпълнение е било възпрепятствано или затруднено по друг начин от инцидента.

При инцидент банките ще трябва да направят оценка на въздействието му върху финансовия пазар. В този контекст те ще трябва да оценят дали инцидентът е възникнал или вероятно ще възникне при други банки и дали е изложил на риск, или вероятно ще застраши стабилното функциониране на финансовата система като цяло.

Банките ще са задължени да изпратят първоначалния си доклад на БНБ в срок от четири часа от момента, в който операционният инцидент или инцидентът, свързан със сигурността, бъде класифициран като значим. А самата класификация на инцидента трябва да стане не по-късно от 24 часа след откриването му и "без ненужно забавяне".