Вземанията по кредити на фирмите за "бързи пари" се увеличават с 16,5% за година, сочат данните на Българската народна банка към септември 2021-а.

В края на деветмесечието сумата им възлиза на 3.488 млрд. лева. За сравнение спрямо края на юни вземанията по заемите, отпуснати от компании за бързи кредити се увеличават с 4.2% или със 141.5 млн. лева

"Върху вземанията по кредити оказват влияние и нетните продажби на кредити от дружествата, които за последните дванадесет месеца са в размер на 74.9 млн. лева. На годишна база продадените кредити са в размер на 83.2 млн. лв. (в т.ч. 22.4 млн. лв. през третото тримесечие на 2021 г.), а закупените - 8.3 млн. лв. (в т.ч. 4.3 млн. лв. през третото тримесечие на 2021 г.).", отчитат от Централната банка.

Към края на септември 2021 г. размерът на необслужваните кредити възлиза на 281.1 млн. лева. Те се увеличават с 26.3% (58.6 млн. лв.) в сравнение с края на септември 2020 г., но намаляват със 7.3% (22.1 млн. лв.) спрямо края на юни 2021 година. 

При кредитите на домакинствата преобладават потребителските кредити. Те възлизат на 2.444 млрд. лв. в края на третото тримесечие на 2021 година, като се увеличават с 12.7% (275.1 млн. лв.) на годишна база и с 4.1% (96.4 млн. лв.) на тримесечна. 

Размерът на жилищните кредити в края на третото тримесечие на 2021 г. е 33.4 млн. лв. Те намаляват с 1.3% (0.4 млн. лв.) в сравнение с края на септември 2020 година, а се увеличават със 7.1% (2.2 млн. лв.) спрямо юни 2021 г.

Другите кредити са общо 91 млн. лв. в края на септември 2021 г., като нарастват с 3.7% (3.2 млн. лв.) на годишна база, а намаляват с 1.4% (1.3 млн. лв.) спрямо края на юни 2021 година. Относителният им дял намалява от 3.8% в края на септември 2020 г. до 3.5% в края на същия месец на 2021 година.