Когато длъжник към хазната има повече от едно просрочено задължение, най-напред да се погасява най-старото.

Това предвижда промяна в Данъчно-осигурителния и процесуален кодекс, която е предложена от финансовото министерство за обществено обсъждане.

В момента длъжник, който не може да погаси едновременно задълженията си, има право да избере поредност, по която те да бъдат погасени.

Мотивите за това предложение са, че така много често най-старите дългове продължават да трупат наказателни лихви, което още повече затруднява длъжника.

От финансовото министерство предлагат да се промени и прагът на доходите, над които може да се налага запор и принудително събиране. Да не подлежи на принудително събиране трудовото възнаграждение, обезщетението по трудово право отношение, както и всяко друго възнаграждение за труд, а също пенсията или стипендията в общ размер до минималната месечна работна заплата.

Идеята на експертите от ведомството на министър Владислав Горанов е така да се гарантира доход, който да осигури на длъжника минимален стандарт на живот. Тъй като размерът на минималната работна заплата се определя всяка година, в поправките секвестируемия доход, тоест този, който подлежи на изземване, не е определен като величина

Друга поправка предвижда, ако имущество е признато като обезпечение с влязло в сила съдебно решение по реда на Гражданския процесуален кодекс, то да се събира по реда на Данъчно-осигурителния и процесуален кодекс. Идеята е по-добра защита на интересите на държавата, когато НАП предявява съдебни искове за обявяване за недействителни на прехвърлителни сделки при просрочени задължения. Много пъти от приходната агенция са обявявали, че хазната губи милиони от дългове от група фирми на свързани лица във фирма-бушон и нейната препродажба или закриване.

Вече се въведе задължително уведомяване на данъчните 3 месеца преди да се продаде фирма.

Предлага се още размерът на дължимите данъци, които всеки пресмята сам, да може да се променя, ако това е установено с ревизионен акт.