БНБ и банковият ни сектор са много силен пример на институционално развитие в среда на все още сериозни институционални дефицити. Рецептата за това е проста: правилни решения в правилен стратегически контекст.

Това казва управителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев на форум на Асоциацията на банките в България по повод 30 години от създаването ѝ. Изказването е публикувано на интернет страницата на БНБ.

В изказването си управителят на националната банка говори за предизвиканите антикризисни мерки, предизвикателствата, които поставя инфлацията, политиката на Европейската централна банка, пътят на България към еврозоната и постигнатото досега по този път. 

Ето какво казва Димитър Радев:

Антикризисни мерки 

"Правилните действия в банковия сектор включваха мащабни реформи в сектора, включително в модела на управление на централната банка и банковия надзор, а правилният контекст е присъединяването на сектора в ключови институции на еврозоната, каквито са Единният надзорен механизъм и Единният механизъм за преструктуриране. Практическият резултат е изграденият солиден капацитет, ресурси и експертиза за решаване на предизвикателствата пред сектора и икономиката. Те бяха тествани и убедително демонстрирани през последните години. БНБ беше една от първите централни банки, която активира мащабен антикризисен пакет в размер над 8% от БВП в самото начало на Ковид пандемията. Направихме го през месец март 2020 г., когато все още се дискутираше дали това не е просто една настинка, която ще изчезне през лятото. Алтернативата беше да изчакаме, да следим и анализираме ситуацията поне няколко месеца преди да предприемем конкретни действия. От позицията на днешния ден може да кажем, че подобно изчакване щеше да се отрази много неблагоприятно както за банките, така и за бизнеса и домакинствата.

Този именно антикризисен пакет позволи въвеждането на мораториум върху плащанията по кредити, който в пиковите моменти надмина 9 млрд. лева. Тук е мястото да подчертая, че това беше частен мораториум, инициатива на нашите търговски банки, които по-добре от всеки друг разбират, че когато техните клиенти не са добре, те също не са добре. Асоциацията изигра ключова роля в този процес, който наред с другото, е поредно свидетелство за отличното сътрудничество между Асоциацията и БНБ.

Цените, цените, и пак цените

Както при всички наши срещи, ние предпочитаме да гледаме напред, а не толкова назад. За съжаление това, което виждаме напред, са нови предизвикателства. От една страна, това са политическите и икономическите процеси в страната. Пресечните точки на тяхната динамика и развитие, са основно три: цените, цените, и пак цените. Изходът от бюджетния процес, който тече в момента, ще бъде индикативен за посоката на тази динамика и развитие. От позицията на БНБ и с оглед целите за овладяване на инфлацията много е важно страната да не поема значителни допълнителни постоянни разходи, срещу които не стоят постоянни приходи.

Има две групи от рискове, свързани с подобен подход:

(1) опасност от инфлационна спирала; и

(2) необходимост от болезнени фискални корекции в недалечно бъдеще, независимо дали това ще стане по линия на приходите, т.е. чрез увеличение на данъците или чрез орязване на разходите. Наред с външните фактори, това би довело до една значително по-комплицирана макроикономическа среда за българските банки.

ЕЦБ и инфлацията

От гледна точка на външните фактори и тяхното допълнително усложняване и влошаване с войната в Украйна най-съществено значение ще имат решенията на големите водещи централни банки, в нашия случай преди всичко на ЕЦБ.

Има вече ясни анонси за три неща, които ще се случат в рамките на третото тримесечие на тази година:

(1) ефективното прекратяване в началото на месец юли на нетните покупки на активи от страна на ЕЦБ;

(2) последващо увеличение на референтните лихви; и

(3) ново увеличение на лихвите през месец септември, така че до края на тримесечието да се излезе от територията на отрицателните лихви.

Очевидно следващите месеци и поне година ще бъдем изправени пред предизвикателството да се намери много трудният баланс между мерките за овладяване на инфлацията и мерките за предотвратяване на рецесия.

Състоянието на банките, намесата на БНБ

Как нашият банков сектор посреща новите предизвикателства? Изходната ни позиция остава много добра. Показателите на сектора за капиталова адекватност, ликвидно покритие и рентабилност са над средните за ЕС. Независимо от усложнената макроикономическа среда продължава тенденцията на намаляване на лошите кредити. Следователно ние се изправяме пред новите предизвикателства добре подготвени. Добрата ни изходна позиция трябва да бъде подкрепена с адекватни действия. Развитието на макроикономическите процеси и промяната в лихвения цикъл определено изискват повишено внимание по отношение на кредитния риск, особено в сегмента на жилищното кредитиране. Увеличаването на лихвите в съчетание с очертаващата се динамика в обема и цената на дълга налага повишено внимание и по отношение на портфейла с ДЦК.

Що се отнася до БНБ, отговорите ще дойдат преди всичко по отношение на използването на макропруденциалните инструменти, с които разполагаме. Това ще се прави, както досега, при спазване на изискванията за ясно артикулиране и предвидимост. Ако няма рязка промяна в ситуацията, ще продължаваме да обявяваме мерките една година преди тяхното въвеждане. Тези мерки ще останат фокусирани върху капитала на банките. На този етап не предвиждаме тяхното разширяване към кредитополучателите.

Пътят към еврозоната

Днес България е член на Европейския банков съюз и скоро ще отбележи 2 години от това членство. Какво означава това на практика? Това означава, че БНБ и банковият ни сектор са съответно първата публична институция и първият икономически сектор в България, които са част от еврозоната. БНБ участва във вземането на най-важните решения, свързани с надзора и преструктурирането на европейските банки, включително българските. При това нашият глас, независимо от размера на нашата икономика и банков сектор, има същата тежест като гласа на всяка една друга централна банка в еврозоната. Още повече, че в лицето на г-н Радослав Миленков Българската народна банка има представител в ръководния комитет на Европейския банков надзор, в който участват представителите на само пет национални надзорни органа. Това е позиция, която се заема на ротационен принцип, но изключително важен знак е, че я получаваме в началото на нашето членство.

Стратегическите задачи,

чийто хоризонт непрекъснато се скъсява

През следващите 18 месеца тези задачи ще бъдат свързани основно с финализирането на процеса на присъединяване на страната към еврозоната. От страна на БНБ има създадена организация по отношение на въпросите от наша компетентност. В екипите участват и представители на Асоциацията, което е много положителен факт. Навлизаме вече в етап на интензивна комуникация и съвместна работа с ЕЦБ.

В края на изложението си Димитър Радев изразява силна надежда, че "политическият процес, при цялата му неопределеност и несигурност, в крайна сметка ще подкрепи, а няма да блокира цялостния напредък на присъединяване към еврозоната".