Чувствителността на банките към кредитния риск се изостря. Това разбираме от последното издание "Банките в България", изготвено от Българската народна банка, обхващащо периода от началото на април до края на юни 2020-а.

Тази тенденция намира отражение в нарастването на разходите за обезценка в банковия сектор през второто тримесечие на годината.

"Опасенията са, че продължително задържане на неблагоприятните условия може да доведе до влошаване на финансовото състояние на предприятията и домакинствата, а също и до отслабване на капацитета на кредитополучателите за редовно обслужване на задълженията и до понижение на стойността на обезпеченията", обясняват банкерите.

Допълнително неблагоприятно влияние върху доходността на трезорите през второто тримесечие на 2020 г. оказа отслабването на кредитната дейност на фирмите и на потребителските кредити, въпреки че към средата на годината кредитната активност започна постепенно да се възстановява.

"Евентуално съществено отслабване на търсенето и предлагането на кредити в условията на несигурност и влошени икономически условия може да се отрази непосредствено върху приходите от дейността", разясняват от БНБ.

Необслужвани кредити

Общият обем на необслужваните кредити в банковата система към средата на 2020 г. се запазва относително непроменен на тримесечна база.

Към 30 юни 2020 г. обемът на нетните необслужвани кредити и аванси беше 3.2 млрд. лв., а делът им в общите нетни кредити и аванси възлезе на 3.6 на сто.

Ефектите от промяната в икономическата среда върху качеството на кредитния портфейл бяха ограничени от мораториума върху плащанията по кредитите.

Прилагането на правилата на ЕБО за мораториум върху обслужването на кредитите даде възможност на кредитните институции да позволят на засегнатите от кризата кредитополучатели отсрочване на плащанията, без това да води до автоматично прекласифициране на попадащите в обхвата на мораториума кредити като преструктурирани или необслужвани.

В този контекст през юли БНБ одобри искането на АББ за удължаване на сроковете за мораториума върху плащанията с три месеца, в т.ч. на крайния срок за отсрочване на задълженията до края на март 2021-а.

"Действието на кредитния мораториум може да отложи временно регистрирането на неблагоприятни изменения в качеството на кредитния портфейл, но след неговото изтичане е възможно да бъде отчетено нарастване на необслужваните кредити, ако междувременно икономическите условия не започнат да се подобряват или настъпи ново влошаване на средата, допълнително засилено от политическа нестабилност", допълват от Централната банка.

Водещите икономически сектори в кредитирането на предприятията се характеризират с най-значителни обеми на кредити под мораториум, като се открояват: "преработвателна промишленост"; "търговия на едро и дребно"; "операции с недвижими имоти"; "строителство"; "хотелиерство и ресторантьорство" и "транспорт и складиране". Повечето от тези сектори имат и завишено ниво на заварени необслужвани кредити.