Българската стопанска камара /БСК/ подкрепя запазването на тавана за максималния осигурителен доход на 3 000 лв., запазване размерите на осигурителните вноски, респ. нулевия размер на вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите". Това е записано в становище на Камарата по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г., обсъден на днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, съобщи БТА.

От Камарата подкрепят избрания подход за увеличаване на размера на пенсиите, доколкото се увеличава ролята на приноса на лицето към осигурителната система. Разбираме мотивите на Министерството на труда и социалната политика, но отчитаме и несигурността на ситуацията в момента: предстоящо сформиране на редовен кабинет и липса на ясна визия на политическите партии по отношение на актуализиране на размера на пенсиите, съществува разминаване с предвижданията в областта на пенсионната политика, заложени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за 2021-2023 и Конвергентната програма от април 2021 г., се посочва в становището.

Според БСК подобни предложения следва да се разглеждат в рамките на бюджетната процедура за 2022 г., в рамките на която да са ясни и параметрите на очаквания максималния осигурителен доход, размерът на осигурителните вноски, както и този на данъчните ставки. Необходима е и актуализирана средносрочна бюджетна прогноза, с която да се осигурят бюджетните приходи през следващите 3-5 години, както и възможностите да се покриват допълнителните социални плащания в размер на 1.8 млрд. лева, като едновременно с това се осигури прогнозираното намаляване на бюджетния дефицит, смятат от БСК.

От Камарата предлагат да се обмисли възможността за плавно стъпаловидно увеличаване на коефициента всяка година, до достигането му до определен размер, съобразно възможностите на бюджета и след представяне на разчети на НОИ. Подобна стъпка, според БСК, може да е увеличаване на коефициента от от 1.2 през 2021 г. на 1.25 през 2022 г., 1.30 през 2023 и пр. Според БСК трябва да се оцени и въздействието на тази промяна при хората, които са работили при първа и втора категория труд, чийто стаж се преизчислява към трета категория, и би представлявало непропорционално голяма тежест на стажа при вдигане на коефициента и съответно необосновано голямо увеличение на пенсията.

За БСК предлаганото увеличение за максималния размер на пенсия за осигурителен стаж и възраст (ОСВ) амортизира достигнатите съотношения спрямо социалната пенсия за старост, минималната пенсия за ОСВ, и средната работна заплата (1500 лв. към март 2021 г.). По такъв начин, според Камарата, допълнително намалява мотивацията за осигуряване върху реалния размер на осигурителния доход при хората с по-високи трудови възнаграждения, разкъсва се връзката между осигурителния принос на осигурените лица и размера на получаваните и новоотпуснати минимални пенсии, намалява общото доверие и привлекателност на осигурителната система и нарастват стимулите за полагане на недеклариран труд. Затова от БСК препоръчват да се оцени възможността за увеличаване на максималния размер на получаваните една или повече пенсии без добавките към тях, от 1440 лв. на 1600 лв, ръст от 11,11 на сто, който е 2 процентни пункта, съответно 4 процентни пункта по-нисък от предвиденото нарастване на минимална пенсия за ОСВ и социална пенсия за старост.