БНБ ще уволнява управители на банки, ако има основателно съмнение, че финансовата институция участва в пране на пари или тероризъм.

Това предвиждат промени в Закона за кредитните институции, които увеличават правомощията на националната банка във връзка с кандидатстването на България за влизане в еврозоната, съобщи "Труд".

"При съмнение за пране на пари или финансиране на тероризъм или при повишен риск от такива действия БНБ, съответно КФН, може да преразгледа пригодността на лицата, които управляват и представляват банката или инвестиционния посредник и при необходимост да разпореди освобождаването им", пише в мотивите към проекта.

Ако БНБ се усъмни, че във връзка с някоя банка е имало опит за пране на пари или тероризъм, тя незабавно трябва да уведоми ДАНС и Европейския банков орган.

Централната банка може да отнема лиценз на банка, ако се установи, че е проблемна или има вероятност да стане проблемна и няма как това да бъде предотвратено в разумен срок.

Предвижда се още БНБ да изиска банка да поддържа допълнителен собствен капитал, над минималните изисквания, ако проверка е показала, че собственият є капитал не може да поеме неочаквани загуби в резултат на стресови сценарии. Тя ще може да налага и надзорни мерки при прекомерно нарастване на лихвения риск за дадена банка.

Задължават се групите от трети държави, притежаващи активи в Европейския съюз в размер над 40 млрд. евро, да създадат междинно предприятие майка от ЕС. То може да бъде банка, както и инвестиционен посредник, съответно финансов холдинг или холдинг със смесена дейност. Целта е да се улесни надзорът над тези дружества.

В промените се залага и принципът, че банките и инвестиционните посредници трябва да прилагат равно заплащане на мъжете и жените за равен труд.

Една от основните промени предвижда БНБ или КФН, съобразно техните правомощия, да издават одобрение на финансов холдинг и такъв със смесена дейност, като целта е така да осъществяват директен надзор над тях.