Управителният съвет на БНБ прие две решение да изпълнява насоки на Европейския банков орган, свързани с преструктуриране на институции и с борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Управителният съвет на БНБ прие решение за прилагане на "Насоки относно подобряване на възможността за преструктуриране за институции и органи за преструктуриране" (EBA/GL/2022/01), съобщава БНБ.

Насоките са издадени от Европейския банков орган, публикувани са на официалната му страница и са приложими от 1 януари 2024 г.

Насоките съдържат препоръки към институциите и компетентните органи за прилагане на подходящи мерки с цел подобряване на възможността за преструктуриране, в съответствие с Директива 2014/59/ЕС, въведена в националната рамка със Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, посочват от БНБ.

Управителният съвет на БНБ прие още едно решение - за спазване, считано от 4 юли 2022 г., на Насоки за рисково базиран надзор, EBA/GL/2021/16), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница.

В насоките са определени, в съответствие с член 48, параграф 10 от Директива (ЕС) 2015/849, характеристиките на рисково базирания подход при надзора на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма. В насоките са определени и стъпките, които компетентните органи да предприемат, когато извършват надзор на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма въз основа на отчитане на риска.