"Ковид кризата продължи да поставя банковия сектор пред сериозен тест и през 2021 година. За разлика от стрес тестовете през 2016 и 2019 г. резултатите от този тест не бяха хипотетични, а дадоха реална оценка за състоянието на сектора и за капацитета му да работи при силно неблагоприятни условия". Това коментира в последния бюлетин на Асоциацията на банките гуверньорът Димитър Радев.

"Българските банки не само не бяха отслабени по време на пандемията, но влизат в 2022 г. с показатели по-добри или в най-лошия случай съвместими с показателите в началото на пандемията, включително по отношение на капитал, ликвидност, качество на активите и доходност. По последни данни за 2021г. общата капиталова адекватност е 22.4%, а отношението на ликвидно покритие е 325.4%, т.е. над средните за Европейския съюз. В същото време, брутният размер на необслужваните кредити и аванси продължи да намалява, а печалбата се доближи до исторически високите си равнища от 2019 г.", обобщава Димитър Радев.

Краткото обяснение на гуверньора за тези резултати е, че банковият сектор беше добре подготвен да работи в сложна и трудна макроикономическа среда, каквато беше средата през последните две години.

"Ковид кризата легитимира важна качествена промяна в позицията на банковия сектор - от източник на проблеми в миналото, във важен фактор за тяхното решаване през последните години", допълва Радев.

В заключение, гуверньорът посочва, че 2022 г. се очертава като година на предизвикателства, но и на възможности за банковия сектор.