Към 30 ноември печалбата на банковата система е 1,3 млрд. лв., с 457 млн. лв. (52,8 на сто) повече спрямо размера за същия период на 2020 г., съобщава БНБ.

Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, са 491 млн. лв., или с 280 млн. лв. (36,3 на сто) по-малко от отчетените към 30 ноември 2020 г.

Към края на ноември балансовото число на банковата система възлиза на 133,3 млрд. лв. и през месеца намалява с 289 млн. лв. (0,2 на сто).

Отношението на ликвидно покритие към 30 ноември 2021 г. е 325,4 на сто (при 313,5 на сто в края на октомври). Ликвидният буфер е 32,7 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци - 10,1 млрд. лв.

Общите брутни кредити и аванси спрямо края на октомври намаляват с 680 млн. лв. (0,8 на сто) до 87,9 млрд. лв. Вземанията от кредитни институции спадат с 1,5 млрд. лв. (10,6 на сто) до 12,5 млрд. лв.

Кредитният портфейл се увеличава с 809 млн. лв. (1,1 на сто) до 75,3 млрд. лв. Нарастват кредитите за нефинансови предприятия (с 426 млн. лв., 1,1 на сто), за домакинства (с 301 млн. лв., 1,0 на сто) и за други финансови предприятия (с 81 млн. лв., 1,6 на сто).

През ноември депозитите намаляват с 465 млн. лв. (0,4 на сто) до 113,5 млрд. лв. Спад е отчетен при депозитите на нефинансови предприятия (с 649 млн. лв., 1,9 на сто), на други финансови предприятия (с 296 млн. лв., 6,8 на сто) и на сектор "държавно управление" (със 123 млн. лв., 3,7 на сто). Увеличават се депозитите на кредитни институции (с 457 млн. лв., 8,4 на сто) и на домакинства (със 145 млн. лв., 0,2 на сто).

Собственият капитал в баланса на банковата система спрямо края на октомври 2021 г. се увеличава със 76 млн. лв. (0,5 на сто) и в края на ноември възлиза на 16,4 млрд. лв. Прирастът му е обусловен от повишението на печалбата на месечна база.

Общият брутен размер на одобрените кредити и аванси по Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества - финансови институции, към 30 ноември е 8,159 млрд. лв., от които 6,353 млрд. лв. за предприятия и 1,805 млрд. лв. за домакинства.