От 7 април т.г. Банка ДСК въвежда нов продукт – срочен влог „ДСК Палитра”. Влогът може да бъде открит в лева, евро и щатски долари. Титуляр на влога може да бъде всяко пълнолетно физическо лице, като минималните суми за неговото откриване са 2 000 валутни единици. Срокът на влога е 6 месеца, със служебно подновяване на срока. Лихвените периоди са шест, всеки с трайност 1 месец. Лихвеният процент нараства за всеки следващ лихвен период, като за левовите депозите процентите се покачват от 5.75% до 11.30%. След изтичането на първоначално договорения срок олихвяването за следващия 6-месечен период се повтаря по първоначалната схема.