Какво е нужно за регистрация на фирма в България? Предстои ви да започнете нов бизнес като първи проект, с който да дадете началото на предприемаческата си кариера? За да започнете, е необходимо да регистрирате юридическо лице търговец, под формата на което да бъде изпълнявана съответната дейност според приложимите регулации в страната. За целта трябва да следвате процедурата за регистрация на фирма, която е регламентирана за съответния вид правна форма.

За да ви улесним, в настоящата публикация сме свели процеса на регистрация до 3 основни стъпки, които разясняваме в основи: избор на правна форма, подготовка на съответните документи и подаването им в Търговския регистър. Информацията тук ще ви бъде от особена полза, най-вече ако за пръв път ви се налага да започнете бизнес и ви е трудно да се ориентирате какво трябва да направите, за да изпълните приложимите законови изисквания.

Стъпка №1 за регистрация на фирма: Избор на правна форма

Това е най-важният основен елемент от планирането на бъдещата бизнес структура. Той има основополагащо значение и от него зависи и какви ще са в конкретика документите, които следва да се изготвят, попълнят и представят за процедурата по отваряне на фирма в Търговския регистър.

Освен това правната форма определя много важни аспекти от дейността, включително как ще функционира дружеството, какви ще са данъчните му задължения спрямо държавата, каква ще е отговорността на съдружниците или акционерите спрямо кредитори на търговеца, какви ограничения ще се прилагат спрямо него и пр.

Законът очертава няколко възможности пред вас. Може да изберете да упражнявате търговска дейност като едноличен търговец, като търговско дружество или кооперация. Избора от трите базови варианта зависи най-вече от спецификата на естеството на търговската дейност, която желаете да развивате, както и от целите, които ще поставите пред вашия бизнес.

Най-честата форма, която се предпочита поради структурната организация на юридическото лице и възможността за участие на повече лица с отговорни функции, които могат да си разпределят дивиденти е търговското дружество.

Ако това е приложимо за визията, която имате за своя бизнес, следва да изберете дали дружеството да бъде капиталово или персонално.

При персоналните дружества (събирателно и командитно) се набляга на личното участие на съдружниците, поради което се носи и лична неограничена отговорност от тях. Не се формират капитал и органи.

При капиталовите дружества (командитно дружество с акции, дружество с ограничена отговорност и акционерно дружество) се формира капитал и най-общо казано се носи отговорност от съдружниците или акционерите до размера на участието в него.

Имате възможност и за регистрация на фирма под т. нар. европейско дружество (SE).

Ако не сте убедени кой вид търговско дружество е най-удачно да изберете за започването на своя бизнес, най-добре е да се консултирате с адвокат по дружествено право. TechLex.bg е добър избор за стартъпи и предлага юридическо обслужване на български, английски и немски.

Ако сте избрали капиталово търговско дружество, между стъпка №1 и стъпка №2, следва да се открие набирателна сметка на дружеството.

Стъпка №2: Подготовка на документите за регистрация на фирма в България

Тук не можем да говорим в особена конкретика, тъй като документите, които следва да подготвите са различни, според конкретната правна форма, на която сте се спрели.

Така например, в наръча, който трябва да съберете за регистрация на ООД, което е и най-често избираната форма в България, трябва да включите:

  • Заявление за регистрация;
  • Свидетелстваща за внасянето на капитала бележка;
  • Платежно за заплатена такса към държавата;
  • Дружествен договор;
  • Протокол от ОС на съдружниците;
  • Декларации по чл. 13, ал. 4 и ал. 5 от ЗТР и по чл. 141, ал. 8 и чл. 142 от ТЗ;
  • Нотариално заверени съгласие за приемане на управлението от управителя и спесимен от неговия подпис.

Стъпка №3: Подаване на документите в Агенцията по вписванията

Това е заключителната стъпка, стига да сте извършили всички предварителни действия и да сте подготвили адекватно необходимите документи за регистрация на фирмата. Според вида търговско дружество, което сте избрали, различни лица имат право да подадат документите. Може да упълномощите и представител за това, а TechLex.bg предлагат и напълно дигитално комплектоване и подаване на документите в съответното звено.

Участието на адвокат в процеса гарантира минимизирането на риска от връщане на отказ от Агенцията по вписванията за регистрация и последващата необходимост от повторно събиране на документи и плащане на такси.


Рекламен материал.