При представяне на една от кандидатурите за гуверньор на Българска народна банка (БНБ) "Инвестбанк" АД бе подложена на натиск, накърняващ репутацията й на стабилна финансова институция и надежден партньор на своите клиенти. Тенденциозно и неуместно името на банката се замесва в политически дебати.

"Инвестбанк" АД категорично отхвърля всякакви манипулативни внушения, тиражирани в определени медии, които водят тенденциозна и клеветническа кампания. Според тях е бил констатиран капиталов недостиг при двата последни прегледа и стрес тестове от БНБ и Европейска Централна Банка (ЕЦБ) - през 2016 и 2019 година. Истината е, че "Инвестбанк" АД изпълни предсрочно и изцяло заложените в Капиталовия план мерки във връзка с извършената от ЕЦБ цялостна проверка през 2019 година на качеството на активите и проведените стрес тестове.

В цялостния преглед от ЕЦБ участваха 6 банки. Целта бе изготвяне на аналитична рамка за устойчивостта на банковата система в България, във връзка с присъединяването на страната към Банковия съюз и Валутния механизъм (ERM) II. Извършената цялостна проверка (comprehensive assessment) от страна на ЕЦБ по методология на ЕБО (Европейски банков орган) включва преглед на качеството на активите (AQR - asset quality review) и провеждане на стрес тестове (два сценария - базов и утежнен). Резултатът показва, че "Инвестбанк" АД няма капиталов недостиг и изцяло покрива регулаторните капиталови изисквания на чл. 92 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент.

Стрес тестовете показаха известни слабости в условия на стрес (при утежнения сценарий най-вече) и за преодоляване им бяха набелязани мерки и план за отстраняването. Мерките, които бяха набелязани и одобрени от ЕЦБ и БНБ, бяха изпълнени предсрочно в пълен обем.

В продължение на устойчивата политика, водена от Ръководството на институцията - "Инвестбанк" АД е с повишен дългосрочен рейтинг за втори път през 2021 година. В края на март 2021 година БАКР - "Агенция за кредитен рейтинг" АД, повиши с една степен кредитния рейтинг на "Инвестбанк" АД. Дългосрочният рейтинг на финансовата институция беше повишен на B, като перспективата по него отново бе определена като "стабилна". С решение от ноември 2021 година БАКР повиши дългосрочния рейтинг на "Инвестбанк" АД с една степен от B на B+, като перспективата по него отново бе определена като "стабилна". Агенцията потвърждава и краткосрочния рейтинг по национална скала С (BG) със стабилна перспектива.

Отделно, в края на 2021-ва година, бе получен доклад на одиторската компания Deloitte, който удостовери, че Функцията по Вътрешен одит в "Инвестбанк" АД, осъществявана от Специализираната Служба за Вътрешен Одит се провежда по най-високи стандарти и в пълно съответствие с Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит на Глобалния Институт за вътрешен одит - The IIA.

Относно манипулативни твърдения по друга тема, "Инвестбанк" АД припомня, че съгласно действащото законодателство на Република България, банките са длъжни да опазват и да не разкриват/разпространяват информацията, съставляваща защитена от закона банкова тайна, а именно - сведения за наличности и движения по сметки на свои клиенти. В тази връзка "Инвестбанк" АД не може да изнесе в публичното пространство информация за конкретни клиенти, операции и отношения с институции, тъй като е обвързана с изрични законови забрани за разкриване на банкова тайна (чл. 62 от Закон за кредитните институции) и за разкриване на каквато и да е информация съгласно чл. 80 от Закона за мерките срещу изпиране на пари.

"Инвестбанк" АД не е спирала да прилага всички мерки, произтичащи от закона и добрите банкови практики при идентификация на клиентите, определяне на техния рисков профил, проследяване на трансакционното им поведение, което е резултирало, както в прекратяване на отношения с редица дружества, така и в подаване на сигнали към компетентните органи, съгласно чл. 72 от Закона за мерките срещу изпиране на пари.

"Инвестбанк" АД функционира при стриктно спазване на българското законодателство и отговаря на всички регулаторни изисквания за банкова дейност в България и Европейския съюз, доказателство за което е доверието на нашите акционери, инвеститори и вложители, клиенти и партньори. Финансовата институция е с почти 30 годишен опит в банковото обслужване и работи в полза и интерес на своите клиенти и икономиката на страната.


Материалът е предоставен от "Инвестбанк" АД.