Електроенергийният системен оператор е дългогодишен партньор на Българското дружество за защита на птиците. Заедно със "Зелени Балкани" електропреносният оператор на България и дружеството полагат системни усиля за опазване на птиците, чиито местообитания са в райони със съоръжения на електропреносната мрежа.

Отговорното сътрудничество между ЕСО, БДЗП и "Зелени Балкани" вече дава резултат. Поставени са 15 нови изкуствени гнезда за ловни соколи на стълбове от мрежата на ЕСО в Южна България, които ще се превърнат в безопасни и подходящи места за тяхното размножаване - ключов фактор за завръщане на вида в България. Така се създават благоприятни условия излюпените в дивата природа млади птици да останат у нас и да отглеждат поколенията си на територията на страната. Изпълнителите на проекта "Живот за сокола" - БДЗП и "Зелени Балкани" поднасят своята признателност за оказаното съдействие на екипите на мрежовите експлоатационни района на ЕСО в Хасково и Стара Загора.

Снимка: ЕСО

Електроенергийният системен оператор и Българското дружество за защита на птиците изпълняват природозащитната инициатива в съзвучие с подписаното рамково споразумение за опазване на птиците, гнездящи в районите, където са разположени електропреносни съоръжения. В рамките на проект "Живот за сокола" се предвижда поставянето на общо 60 изкуствени гнезда на стълбове от електропроводните линии, стопанисвани от ЕСО. Монтирането им се извършва на база предварително проучване за подходящи места в България, които да осигурят необходимите условия за живот на ловния сокол. Важен фактор е да бъдат далеч от населените места, за да се минимизира вероятността от безпокойство на гнездящите птици.

Снимка: ЕСО

В миналото ловният сокол е гнездил основно на дървета и скали, използвайки гнездата на други видове птици. През последните десетилетия в много части на страната местообитанията значително са променени. Броят на единичните стари дървета сред земеделските земи много е намалял, а с това и местата за гнездене на редица видове птици, което налага полагането на целенасочени усилия от природозащитниците. Поставянето на изкуствени гнезда на подходящи места е практика, доказала своята ефективност в редица държави. В Унгария и Румъния например над 80% от популацията на ловни соколи се размножава в изкуствени гнезда. У нас методът успешно се прилага за подпомагане възстановяването и на друг застрашен вид - царския орел. Поставените изкуствени гнезда на стълбовете от мрежата на ЕСО ще създадат подходящи условия за сигурно гнездене не само за ловния сокол, но и за други видове птици.

Снимка: ЕСО

С подкрепата на: Електроенергиен системен оператор