С умерен интерес стартира търговията с права на Доверие обединен холдинг (DUH) на Българската фондова борса (БФБ) до 13 часа (средата на борсовата сесия). Изтъргувани бяха 20 765 книжа за увеличение на капитала на дружеството за 7 995 лева от 34 сделки, показват данните за търговия на БФБ. За същия период на БФБ бяха реализирани общо 174 сделки с 204 105 лота за 306 846.77 лева.

С правата на холдинга са сключвани сделки при средна цена от 0.3850 лв. за право при одобрена от ръководството на БФБ референтна цена от 0.3830 лв. за право. Не липсваха и по-високи ценови оферти до 0.4240 лв./право и по-ниски от референтна - до 0.3600 лв./право.

Трябва да се отбележи, че за крайна дата на търговия с права е определен 11.08.2021 г. и на този етап инвестиционните посредници на БФБ може и да изчакват, за да се ориентират в настроенията към временната емисии на правата (DUH1). Ако се запази същото темпо да се търгуват средно по около 40 000 лота на ден, през следващите 7 дни може да бъдат реализирани още около 280 000 права.

Според решението на ръководството на БФБ да допусне до търговия временната емисия за търговия с права за увеличение на капитала, емисията ще се смята за успешна, ако бъдат записани и платени най-малко 1 381 951 бр. нови акции при номинал от 1 лев и емисионна стойност от 4.50 лв. за акция. На пазара на БФБ ще бъдат предложени до 2 763 901 нови обикновени акции.

Право да участват в увеличението на капитала и да получат права имат акционери, които са придобили акции на дружеството до 23 юли, а процедурата е следната: Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право, а 6.778860386 права дават възможност за записване на една нова акция. След издаването на правата всяко лице може да придобие права в периода за тяхното прехвърляне/търговия и при провеждането на явния аукцион; всеки упражнени 6.778860386 права дават възможност за записване на една нова акция, по емисионна стойност 4.20 лева всяка. Всяко лице може да запише такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, разделени на 6.778860386 и закръглено надолу до най-близкото цяло число. Правата се прехвърлят до крайния срок, който е 13 август, а крайната дата за записване на акции от увеличението е 25.08.2021 г.

Набраните средства от увеличението на капитала Доверие обединен холдинг ще използва в три направления - инвестиране в капитализация на Доверие - инвест ЕАД - дружество, контролиращо молдовското Moldindconbank S.A, за увеличаване на оборотния капитал на емитента с цел дългосрочно подобряване на ликвидната позиция и погасяване на банков дълг.

По разчети на дружеството, че ако емисията за увеличение на капитала бъде записана в пълния предложен размер, ще бъдат получени 11.608 млн. лв. В случай че бъде записан само минималният брой акции, при който емисията ще се счита за успешна (1 381 951 бр.), холдингът ще получи нетни постъпления от емисията в размер на 5.804 млн. лв.

До обед бяха изтъргувани 2 407 акции за 16 363 лева от редовните акции на Доверие обединен холдинг (DUH),при последна цена от 6.800 лв./акция и пазарна капитализация от 127 405 473 лева, след което цената на акциите поскъпна с 9.12%.

Източници: БФБ и базата данни на infostock.bg

Текстът има информационен характер и не е препоръка за търговия с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.