Общото производство на електроенергия в Европа през 2020 г. е 2 727 TWh и е спаднало с 3% в сравнение с 2019 г. Производството от възобновяеми енергийни източници (включително биомаса и отпадъци) възлиза на 41% от общия производствен микс, като продължава тенденцията алтернативните източници да държат най-голям производствен дял. Това става ясно от доклада на голямата консултантска компания в сектора EnAppSys. В него се уточнява, че тази тенденция е започнал през 2018 г. и продължава през 2020 г. Делът на атомната енергия е 25%, на газа - 19%, а на изкопаемите горива - 33%, от които на въглищата/лигнитите се падат 14%.

Производството на електроенергия от изкопаеми горива възлиза на 923TWh, което представлява намаление с 6% от нивото от 980TWh, отчетено през 2019 г., докато производството на ядрена енергия е 688TWh, което е с 13% по-малко от произведените 792TWh през 2019 г.

Докато миксът от производствените мощности за 2020 г. е бил в голяма степен съпоставим с предходните години, въздействието на ограниченията във връзка с COVID-19 са се отразили значително върху нивата на търсенето, особено по време на второто тримесечие на миналата година, когато беше наблюдаван спад с над 10% на потреблението, отбелязват експертите от EnAppSys.

Анализаторите обръщат внимание, че когато се разглеждат отделни типове технологии, а не групи (т.е. възобновяеми и изкопаеми горива), ядрената енергия остава за постоянно с най-голямото производство от един вид гориво. Това е в сила и през 2020 година, като европейската обща ядрена мощност от 688 TWh е със 159 TWh по-висока от приноса на производството на електроенергия с газ - 529 TWh, който се определя като вторият индивидуален вид гориво с най-висок дял.

Според авторите на доклада, преди 2019 г. хидроенергетиката (ВЕЦ) и въглищата, включително лигнитните, са държали по-висок дял от този на природния газ. Напоследък природният газ нараства постоянно и отчетеното ниво от 529TWh през 2020 г. е доста високо. Отбелязва се също така и затруднението на определени места през второто тримесечие за работата на централите на изкопаеми горива, заради социалните и икономическите ограничения в някои страни на Стария континент и съответно по-ниското търсене. В този период по-голям принос се наблюдава на хидроенергийните мощности спрямо тези на природния газ.

3e-news.net