За последните три месеца тази година традиционно голям остава броят на заявките за марки за стоките и услугите - 585 броя, от които 509 регистрирани. Те са свързани с ИТ технологиите и телекомуникациите, производството на фармацевтични и козметични продукти, както и предоставянето на хотелиерски и ресторантьорски услуги, застрахователна дейност; финансови сделки; парични сделки; сделки с недвижимо имущество, строително-ремонтни дейности, реклама и търговия на едро и дребно. Не намаляват и заявките за марки за предоставяне на услуги в областта на образованието; обучението; развлечението и спортната и културна дейност.

Това съобщи в интервю за БТА председателят на Патентното ведомство (ПВ) проф. Владя Борисова дни след встъпването си в длъжност, след като служебното правителство отново я върна на този пост, освобождавайки досегашния председател Таня Найденова. Проф. Борисова бе освободена от правителството на Кирил Петков.

Проф. Борисова отчете, че към момента има известен спад при заявките за марки, предназначени за означаване на алкохолни напитки и тютюневи изделия, както и на хранителни продукти от всички групи.

При заявките за издаване на патенти за изобретения и регистрация на полезни модели от март 2020 и през 2021 г. се наблюдава тенденция на намаляване на заявителската активност, която тенденция се запазва и през 2022 г.

По отношение на това в кои области е най-високата изобретателска активност през 2022 г. следва да се отбележи, че заявителската активност напълно кореспондира с бурно развиващите се области от електрониката, дигиталните технологии, екологичното инженерство, а макар и не често има и търсене на закрила за интересни технически решения от областта на биотехнологиите, отбеляза председателят на Патентното ведомство.

Въвличането на институцията в политиката според председателя на Патентното ведомство води до липса на устойчивост, а това не е предпоставка за постигането на добри резултати. Проф. Борисова съобщи, че е била преустановена работата по множество инициативи от полза за бизнеса на малките и средни предприятия, индустриите, научноизследователските организации и другите заинтересовани страни и постави сред приоритетите в работата си активизиране на работата на Ведомството по изпълнението на договорените инициативи, там откъдето те са спрели, както и възстановяване на междуинституционалното сътрудничество.

От данните, с които разполага Патентното ведомство, не може да се направи извод, че заявителската активност се е увеличила или намаляла в следствие на създалата се енергийна и политическа криза, коментира още председателят на Патентното ведомство. В сравнение с данните от предходните две години, когато избухна пандемията, беше отбелязан известен спад в заявителката активност. За същия период на 2021 г. започна възстановяване и приближаване на цифрите до предпандемичната 2019 г. В началото на настоящата година отново се наблюдава спад до нивата спрямо 2020 г., което вероятно се дължи както на продължаващата несигурност около ковид-19, така и на събитията в Украйна, смята проф. Борисова.

Тя съобщи, че не се наблюдава увеличение в заявителската активност при изобретенията и полезните модели, които пряко или косвено биха се свързали с енергийния сектор.

В периода март - август 2022 г. са подадени 81 заявки за патенти и 96 заявки за полезни модели, от които 24 заявки за патенти и 19 заявки за регистрация на полезни модели, принадлежащи към областта енергетика, съобщи председателят на Патентното ведомство.

От всички подадени заявки за патент през март-август 2021 г., делът на енергетиката е 14 на сто, аналогично за полезните модели делът е 6 на сто. Съответно за същия период на 2022 г. делът на патентите от област енергетика е 19 на сто, а за полезните модели е 20 на сто.

Владя Борисова е един от най-младите професори в България. Експерт е към Световната организация за интелектуална собственост и вицепрезидент към работните органи на организацията. Има дългосрочни специализации по интелектуална собственост в Queen Mary Intellectual Property Research Institute of London и във Университета в Лил, Франция. Консултант на Международната търговска камара. Била е ръководител на катедра в УНСС, директор на Института по право, икономика и интелектуална собственост към СУ и преподава в Софийския университет "Свети Климент Охридски". През 2021 г., е назначена за председател на Патентното ведомство. За около година и половина тя успява да покаже редица успехи в своята работа, посочват от пресцентъра на икономическото министерство.