Общият индекс на цените на производител в промишлеността през октомври се увеличава с 24,1 на сто в сравнение със същия месец на 2020 година, съобщи Националният статистически институт. Нарастване на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ с 47 на сто, в преработващата промишленост - със 17,4 на сто, и в добивната промишленост - с 14,3 на сто.

По-значителен ръст в преработващата промишленост е отчетен при: производството на основни метали - с 47,5 на сто, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 25,6 на сто, производството на химични продукти с 24 на сто. Намаление на цените се наблюдава при производството на тютюневи изделия с 0,4 на сто, както и при обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 0,3 на сто.

Графика: НСИ

Общият индекс на цените на производител в промишлеността през октомври се увеличава с 3,8 на сто спрямо предходния месец. Повишение е регистрирано в добивната промишленост с 8,8 на сто, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 6,4 на сто, и в преработващата промишленост - с 2,5 на сто.

По-високи цени на производител в преработващата промишленост се наблюдават при: производството на химични продукти - с 6,8 на сто; производство ма дървен материал и изделия от него, без мебели - с 6.2%; и производството на основни метали - с 3,1 на сто. Намаление на цените се отчита при производството, некласифицирано другаде с 0,5 на сто, както и при производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 0,1 на сто.

НСИ отбелязва, че индексите на цените на производител измерват средното изменение на цените на промишлените продукти, произвеждани и продавани от българските предприятия. Те могат да се разглеждат като ранен измерител на инфлацията и да се използват за международни сравнения.