Пандемията "удари" външната търговия на страната ни, категорични са данните на Националния статистически институт (НСИ). Според тях  външнотърговското салдо (износ - внос) на страната ни за 2020 г. е отрицателно и е в размер на 5,347 млрд. лева.

През кризисната 2020 г. от България са изнесени стоки на стойност 54,779 млрд. лв., или с 6.3% по-малко спрямо 2019-а.

При сравнение на месечните данни за 2020 г. с данните за съответния месец на предходната година най-голям ръст се наблюдава при износа през декември (6.9%), а най-голям спад е регистриран през май (19.2%).

Внесените стоки през 2020 г. са за 60,127 млрд. лв., което е с 8.9% по-малко от предходната година. Съпоставката на месечните данни за вноса през 2020 и 2019 г. показва, че най-голямо е увеличението през януари (4.6%), а най-голямо понижение е регистрирано през април (28.9%).

Търговия със стоки на България с ЕС

През 2020 г. износът на стоки от България за страните от ЕС намалява с 4.1% спрямо предходната година и е в размер на 35.845 млрд. лева.

Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 70.2% от износа за ЕС.

Вносът на стоки в България от страните от ЕС през 2020 г. спада с 9.1% в сравнение с 2019 г. и е в размер на 36,582 млрд. лева. Най-съществен е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция и Нидерландия, които представляват 58.1% от вноса от ЕС.

Търговия със стоки на България с трети страни

През 2020 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 10.1% спрямо предходната година и е на стойност 18,934 млрд. лева. Водещи търговски партньори на България са Турция, Китай, Обединеното кралство, Съединените американски щати, Сърбия, Република Северна Македония и Руската федерация, които формират 54.9% от износа за трети страни.

Вносът на стоки в България от трети страни през 2020 г. спада с 8.5% в сравнение с 2019 г. и е в размер на 23,545 млрд. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Руската федерация, Китай, Сърбия и Украйна, чийто дял възлиза на 56.7% от вноса от трети страни.

Външнотърговското салдо на България с трети страни за 2020 г. е отрицателно и е в размер на 4,611 млрд. лева.