Нови правила за данъка върху добавената стойност (ДДС) при онлайн пазаруването в ЕС влизат в сила от 1 юли. Те ще засегнат всички по веригата - продавачите, куриерски фирми, митническите и данъчните администрации и потребителите. За това предупреждават от известно време и Европейската комисия от една страна, и НАП и Агенция "Митници" на вътрешно ниво - от друга.

Най-общо казано - премахва се прагът за освобождаване от ДДС, който за България е 30 лв. (за ЕС 22 евро). По този начин всички стоки, внасяни в ЕС от трети страни (от дружества от трети страни), ще се облагат с ДДС, независимо от тяхната стойност, и подлежат на митнически формалности.

На пръв поглед това ще оскъпи по-дребните покупки от онлайн магазини. Но пък ще отпаднат разни изненадващи плащания.

Този нов начин на плащане на ДДС е приложим само за покупки, направени от клиенти в рамките на ЕС, за стоки на стойност до 150 евро (наречени формално стоки с ниска стойност), и за такива, които не са обект на забрани и ограничения и не са акцизни.

Ако досега закупена от онлайн търговец в трета страна (Китай, САЩ и др.) стока на стойност до 30 лева се е получавала без митнически формалности, директно на адрес на доставка, от 1 юли 2021 г. за същата тази стока ще се дължи ДДС, което ще налага и извършването на митнически формалности (досега прилагани само за пратки над 30 лева), обясниха от Агенция "Митници".


В момента на продажбата продавачът ще трябва да начисли на клиента ставката на ДДС, приложима за тези стоки в държавата членка на местоназначението им. Клиентът в ЕС ще получава стоките едва след плащането на ДДС съгласно националното законодателство в областта на ДДС. ДДС се плаща от клиента като част от покупната цена.


Източник: НАП

Доставчикът - купувачът - ДДС

Няма да се впускаме в много технически подробности, но ще отбележим, че в процедурата се въвежда режим за Обслужване на едно гише при внос (Import One-Stop Shop или IOSS), предназначен предимно за онлайн търговци и доставчици (продаващи стоки чрез електронен интерфейс - уебсайт, портал, платформа) извън ЕС при тези сделки на ниска стойност,  възприемани като "доставчик".

Така наричаният "режим при внос" позволява на доставчиците, които продават стоки, изпращани или превозвани от трета държава до клиенти в ЕС, да събират от клиента ДДС върху дистанционните продажби. (Ако се използва режимът IOSS, вносът (свободното обращение) на стоки с ниска стойност в ЕС (до 150 евро) е освободен от ДДС.)

Предполага се, че така създаден, новият режим ще улесни и опрости декларирането и плащането на ДДС за дистанционни продажби.

Доставчикът, който използва такъв режим при внос, трябва да гарантира, че ще посочи размера на ДДС, който трябва да бъде платен от клиента в държавата членка, до която ще бъдат изпратени стоките, най-късно при приключване на процеса на поръчване. Трябва и да гарантира, че ще събере от клиента ДДС върху доставките на всички отговарящи на условията стоки, които са изпратени (превозени) до ЕС (например неакцизни стоки, изпратени до държава — членка на ЕС, под формата на пратки, чиято стойност не надвишава 150 EUR).

Купувачът - физическо лице от България, който пазарува от регистриран по IOSS онлайн търговец от трета страна, например САЩ, Китай и др., заплаща предварително, при покупката ДДС в размер на 20% на онлайн търговеца (платформата за онлайн търговия). Стоката се доставя до адреса на получателя, като в общия случай той не дължи допълнителни такси, извън предварително обявените от търговеца. Впоследствие платформата (търговецът) превежда сумата за ДДС към данъчните органи на съответната държава, в която ще се потребява стоката, дават друг пример от Агенция "Митници".

Защо се променят правилата

Тъй като вносът на стоки с ниска стойност (до 22 евро) е освободен от ДДС и това освобождаване води до злоупотреби, държавите членки губят част от своите данъчни приходи, отбеляза в аргументацията си наскоро Европейската комисия.

Проучвания показват, че с досегашното изключение се злоупотребява и продавачи извън ЕС етикетират неправилно пратки със стоки, за да се облагодетелстват. Този пропуск позволява на такива дружества да се възползват за сметка на европейските и струва на бюджета на ЕС около 7 милиарда евро годишно и по-голяма данъчна тежест за другите данъкоплатци.

Новите правила ще поставят предприятията от ЕС при равни условия с предприятията от държави извън ЕС, които според действащите до юли 2021 г. правила не трябва да начисляват ДДС, ще опростят задълженията във връзка с ДДС за предприятията, които участват в трансгранична електронна търговия, и ще задълбочат единния пазар на ЕС, се казва още в мотивите за промяната..

За потребителите това означава много по-голяма прозрачност и ДДС като част от продажната цена. Така би трябвало да отпаднат исканията за допълнително плащане от митници или куриерски служби, когато стоките пристигат в държавата на купувача, изтъква ЕК.

Как се осъществява доставката и каква ставка на ДДС се плаща

Доставката се оформя в момента, в който онлайн търговецът (доставчикът, който използва електронен интерфейс, за да продава) приеме плащането. Това е моментът, в който потвърждението за плащането, съобщението за разрешаване на плащането или ангажиментът за плащане от клиента, е получено от доставчика независимо кога е извършено действителното парично плащане - което настъпи най-рано (член 41a от Регламента за изпълнение за ДДС).

На практика доставчикът или електронният интерфейс ще посочи цената на стоките и размера на дължимия ДДС върху съответната поръчка и клиентът ще трябва да плати цялата сума на доставчика или на електронния интерфейс.

Коя ставка на ДДС ще се прилага?

В регламента се пояснява, че правилната ставка на ДДС е тази, която е приложима за съответната стока в държавата членка на ЕС, в която се извършва доставката. На практика това е държавата членка, в която клиентът посочва, че трябва да бъдат доставени стоките.

Повечето стоки подлежат на облагане със стандартната ставка на ДДС, но някои стоки подлежат на облагане с намалена ставка на ДДС, в зависимост от характера на стоките и нормата в държавата членка на ЕС, в която се извършва доставката.

Схемата за Обслужване на едно гише при внос

Източник: НАП

Предимства на режима IOSS - за доставчика и клиента

Когато използва режима IOSS, доставчикът осигурява прозрачна сделка за клиента, който плаща цена с включен ДДС в момента на онлайн покупката. Клиентът от своя страна има сигурност относно общата цена по сделката и не се оказва изправен пред неочаквани разходи (ДДС и обичайно допълнителна такса за митническо оформяне), дължими при вноса на стоките в ЕС.

Освен това използването на режима IOSS има за цел бързо вдигане на стоките от митническите органи и експедитивно доставяне до клиента, което често е от решаващо значение за него.

При използването на режима IOSS се опростява и логистиката, тъй като стоките могат да влязат в ЕС и да бъдат допуснати за свободно обращение във всяка държава членка, независимо за коя от държавите членки са предназначени в крайна сметка.


Пакетът за ДДС в областта на електронната търговия предвижда възможност онлайн платформите или онлайн търговците да събират дължимото ДДС за стоки още в момента на поръчката (считано от 1 юли 2021 г.). ДДС ще се начислява в размер, определен в държавата на доставка, заедно с цената на стоката и цената на доставката. Търговецът ще има ангажимент да декларира и заплати събрания ДДС на държавата членка по идентификация (регистрация), която след това го разпределя между държавите членки на получаване на стоките. По този начин гражданите предварително ще имат информация за разходите за доставка и дължимия данък.


Още някои технически подробности

Двата нови режима при внос на стоки на ниска стойност са:

 - специален режим за дистанционни продажби при внос на стоки от трети страни на стойност до 150 евро, при който вносът на стоките ще е освободен от ДДС, ако последващата продажба на стоката е отчетена чрез обслужване на едно гише (това е вече описаният режим за внос).

- опростен режим за деклариране и плащане на данъка при внос на стоки на стойност до 150 евро. Ако са изпълнени условията за прилагане на режима, митническите органи ще освобождават стоките без данъкът да е ефективно внесен в бюджета. Получателят ще следва да заплати данъка при приемане на пратката. Този режим е възможно да засегне най-вече пощенските оператори и куриери, които обичайно декларират внос на стоки с ниски стойности, предназначени за крайните потребители. (Ще начисляват дължимия ДДС при внос на получателя и в последствие ще го заплащат на Агенция "Митници".)

Трябва да се има предвид, че доставчик не може да използва описания режим IOSS, за да декларира дистанционни продажби на стоки, извършени преди 1 юли 2021 г. Това означава, че стоките, закупени от държава извън ЕС преди 1 юли 2021 г., които пристигат в ЕС на или след 1 юли 2021 г., ще подлежат на облагане с ДДС при внос.