В 13:00 часа на 1 март 2023 г. в България и още 17 държави от ЕС, Швейцария и Норвегия, ще бъде въведена в експлоатация Системата за контрол на вноса 2 (Import Control System - ICS2) - фаза 2, съобщи Агенция "Митници".

ICS2 - фаза 2 засяга всички икономически оператори, участващи в обработката, доставката и транспортирането на товари, експресни или пощенски пратки с въздушен транспорт. С нея се въвежда изискването за подаване на данни за Обобщени декларации за въвеждане (ОДВ) преди натоварване и преди пристигане за всички стоки, превозвани с въздушен транспорт, както и подаване на Уведомление за пристигане на транспортното средство.

Достъпът до общоевропейския модул на TAXUD (Taxation and Customs Union) може да бъде заявен и осъществен чрез българския дигитален митнически профил на икономическия оператор. Изграждането на връзка между българската и европейската системи е извършено в рамките на проекта "Надграждане на основните системи на Агенция "Митници" за предоставяне на данни и услуги - БИМИС (фаза 3)", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, се пояснява в съобщението. 

До началото на октомври 2023 г. ICS2 - фаза 1 и ICS2 - фаза 2 ще работят паралелно, а бизнесът ще може да се възползва от преходен период до 2 октомври с.г. след заявка към митническата администрация на държавата-членка, в която е регистрирана компанията. В същото време Европейската комисия обяви и дерогация за някои европейски държави, които нямат готовност за въвеждане на фаза - 2 към 1 март 2023 г.

Втората фаза надгражда функционалностите на ICS2 - фаза 1, която е в експлоатация в Агенция "Митници" от 17 април 2021 г. Цялостното въвеждане на ICS2 на ниво ЕС се предвижда да приключи на 1 март 2024 г. когато ще бъде внедрена и фаза 3, която обхваща сухопътен (шосеен и железопътен) и воден морски транспорт. По този начин задължението за подаване на такива декларации не възниква едновременно за всички икономически оператори и зависи от вида на услугите, които те предоставят при международното движение на стоки. 

На E-Портала на Агенция "Митници" в меню "Документи"/ "Актуални документи" в секция "Система за контрол на вноса 2 (ICS2)" е публикувана информация, документация и указания, касаещи СКВ2 - фаза 2.

ICS2 представлява широкомащабна система за предварителна информация за товарите, при която митническите администрации получават информация за товара преди пристигането му. По този начин митниците ще могат да управляват по-добре риска, като селектират предварително кои товари следва да бъдат проверени щателно. В същото време тази система улеснява законната търговия, тъй като изрядните икономически оператори преминават по-бързо митнически контрол, отбелязва в съобщението си Агенция "Митници".

Новата система за предварителна информация за товари ICS2 на ЕС подкрепя прилагането на този нов регулаторен режим за митническа безопасност и сигурност, насочен към по-добра защита на единния пазар и гражданите на ЕС.

След пълното й внедряване тази регулация ще спомага събирането на данни за всички стоки, влизащи в ЕС преди пристигането им. Икономическите оператори ще трябва да декларират данни за безопасност и сигурност в ICS2 чрез Обобщена декларация за въвеждане. Предварителната информация за товарите и анализът на риска ще позволят ранно идентифициране на заплахите и ще помогнат на митническите органи да се намесят в най-подходящия момент от веригата на доставки.

ICS2 въвежда по-ефективни и ефикасни способности на ЕС за митническа сигурност и безопасност, които ще:

• увеличат защитата на гражданите на ЕС и вътрешния пазар срещу заплахи за сигурността и безопасността;

• позволяват на митническите органи на ЕС да идентифицират по-добре високорисковите пратки и да се намесят в най-подходящата за проверка точка от веригата на доставки;

• подкрепят пропорционалните и целенасочените митнически мерки на външните граници в сценарии за реагиране при кризи;

• улесняват трансграничното освобождаване за законна търговия;

• опростяват обмена на информация между икономическите оператори и митническите органи на ЕС.

Поетапно, промяната ще засегне всички икономически оператори, участващи в обработката, доставката и транспортирането на товари, експресни или пощенски пратки, като например:

• Пощенски оператори в рамките на / извън ЕС

• Експресни куриери

• Въздушни товарни превозвачи

• Логистични компании за спедиция на товари

• Крайни получатели, установени в ЕС (за стоки, получени чрез морски транспорт)

• Морски, железопътни и автомобилни превозвачи

• Техни представители