Институтът за пазарна икономика (ИПИ) съобщи, че е готов най-новият правен и икономически анализ на състоянието на трудовия пазар в България и ролята на миграцията в справяне с наличните предизвикателства - "Укрепване на трудоите права на работниците мигранти в България".

Анализът е изготвен от експерти от ЦПП-Глас в България и ИПИ, съчетан с теренно проучване чрез провеждането на информационни интервюта с три целеви групи - уязвими работници мигранти; работодатели и представители на бизнеса, работещи с мигранти; синдикати.

Изводите от теренното проучване и двата анализа еднозначно посочват, че:

  • нуждите на пазара на труда в България от работници се увеличават и миграцията ще има все по-голяма роля като алтернативен отговор на тези нужди;
  • образователният и трудов профил на мигрантското население от трети страни в България е силно благоприятен;
  • нуждата от допълнителна реформа и облекчаване достъпа до разрешение за работа, право на труд и ефективна интеграция на мигрантите е належаща;
  • бежанците остават почти напълно неоползотворен трудов ресурс, въпреки демонстрираните успехи на целенасочените проекти за трудова интеграция;
  • защитата на правата на работниците мигранти, особено най-уязвимите от тях, остава извън полезрението на държавата.

Изследването съчетава икономически и правен анализ, академично и теренно проучване, но и се ползва от добавената стойност на дискусионната платформа, в контекста на която той бе създаден, отбелязват от ИПИ. Този доклад бе представен за първи път на 3 юни 2024 г в работна среща с участие на основните държавни институции, граждански сектор, експерти, работодатели и самите работници-мигранти.

На срещата бяха повдигнати важни въпроси, свързани с трудностите пред мигрантите за интеграция, нуждата от допълнително либерализиране на цялостната миграционна политика, на режимите за достъп до пазара на труд, синхронизиране на статистики между различните държавни институции, изграждане на единен орган за управление, и най-вече, ефективен мониторинг и защита на правата на работници мигранти. Публикуваният окончателен текст е ревизирано издание, при което обсъдените на работната среща и подадени допълнително коментари от участниците са отразени.