Най-високи заплати в България вземат заетите в "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения". Те взимат над 4200 лева бруто през третото тримесечие на тази година, отчете Националният статистически институт (НСИ).

Според публикуваните днес данни средната брутна месечна работна заплата за юли е 1750 лв., за август - 1693 лв. и за септември - 1787 лева.

През третото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата e 1743 лв. и нараства спрямо второто тримесечие на 2022 г. с 0,8 процента.

Графики: НСИ

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са "Селско, горско и рибно стопанство" - със 7,8 на сто, "Държавно управление; държавно обществено осигуряване" - със 7,3 на сто и "Култура, спорт и развлечения" - с 6,1 процента. Най-голямо намаление на заплатите - със 7,5 процента, е регистрирано в дейност "Финансови и застрахователни дейности" и в "Добивна промишленост" - със 7,3 на сто.

През третото тримесечие на 2022 г. средната брутна месечна работна заплата нараства с 14,7 процента спрямо третото тримесечие на 2021 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности "Селско, горско и рибно стопанство" - със 17,8 на сто, "Държавно управление; държавно обществено осигуряване" и "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - с по 17,3 процента.

Графики: НСИ

По предварителни данни на НСИ наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2022 г. намаляват с 32 хил. или с 1,4 процента спрямо края на юни 2022 г., като достигат 2,28 милиона. Спрямо края на второто тримесечие на 2022 г. най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - със 17 процента, в "Култура, спорт и развлечения" и "Операции с недвижими имоти" - с по 2,2 на сто. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 1,1 на сто и "Образование" - с 1 процент.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите "Преработваща промишленост" и "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети" - съответно 20,5 и 16,7 процента, посочват от НСИ.

В края на септември 2022 г. в сравнение с края на септември миналата година наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 5,3 хил. или с 0,2 на сто. Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - със 7,3 хил., "Преработваща промишленост" - със 7,1 хил. и "Строителство" - с 5 хил., а най-голямо увеличение - в "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 6,8 хил., и в "Административни и спомагателни дейности" - с 5,4 хиляди. В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности "Строителство" - с 3,9 на сто, "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 2,6 на сто и в "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - с 2,4 на сто, а най-голямо увеличение е регистрирано в "Операции с недвижими имоти" - с 8,1 на сто и "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 6,1 на сто, съобщиха още от НСИ.