В своя позиция, изпратена до медиите, Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) напомня, че по закон няма правомощия за ценово регулиране, нито в нейната компетентност попада разследване на "спекула" и защита на потребителите.

Пред органите за защита на конкуренцията стои само задачата "да се намесват по отношение на повишаване на цените, само когато това е в резултат на забранено споразумение или на злоупотреба с господстващо положение, като контролът, който се осъществява, е последващ".

"Контролът от страна на органа по конкуренция е предварителен единствено по отношение на контрола върху концентрациите между предприятия."

Изявлението си КЗК прави във връзка с твърдения, изразени в медии, че не изпълнява своите правомощия като не се намесва в ценообразуването при цените на горивата в страната.

Причината да нямаме контрол върху цените, определени от "Лукойл", е свързана с ГЕРБ, заяви по Нова по-рано днес икономистът Евгений Кънев. Истината е, че Комисията за защита на конкуренцията не работи - нещо, за което ние алармираме много отдавна, каза по същата медия Венко Сабрутев от "Продължаваме Промяната", зам.-председател на Комисията по бюджет в Народното събрание, по повод това, че тя не се е самосезирала след изказване на депутата от ГЕРБ Делян Добрев, че след като няма увеличение на цената на петрола (на уралския нефт, какъвто ползва "Лукойл Нефтохим" - б.р.), а акцизът и ДДС са същите, защо за последните шест месеца бензинът и дизелът скочиха с 1 лев?

Регулирането на цени може да попадне в правомощията единствено на секторните регулатори, но е несъвместимо с осигуряването на защита на конкуренцията. Комисията също така не разполага с правомощие да дава становище за цените на предлагани стоки или услуги, се казва в позицията на антимонополния орган.

По отношение на броя на извършените проверки на място (също обект на коментари в медиите), КЗК подчертава, че това е нейно правомощие, "което може да бъде използвано единствено в рамките на образувано производство и след получено разрешение на компетентния съд, а не предварително срещу дружества, за които единствено се предполага, че са потенциални нарушители на закона". Тоест, Комисията уточнява, че за да бъде упражнено това правомощие, тя "трябва да разполага с конкретни доказателства за евентуално извършено нарушение на ЗЗК (Закона за защита на конкуренцията), въз основа на които да образува производство и да получи съдебно разрешение за извършване на проверка".

Във връзка с поскъпналите горива, КЗК казва, че повишаване на цените се наблюдава и в останалите държави от Европейския съюз. В някои от тях са въведени временни мерки за преодоляване на този проблем, но те имат краткотраен характер и са предприети на правителствено ниво, а не от органите по конкуренция. Подобен пример са редица европейски страни, в които е въведен за срок от няколко месеца по-нисък данък или акциз върху горивата, отбелязва КЗК.

Пак заради "всички изказвания в медиите" КЗК посочва, че "предвид важното му обществено значение, секторът на горивата е постоянно наблюдаван от КЗК, за което свидетелстват множеството решения на Комисията". Антимонополният орган подчертава, че "неведнъж е установявал бариери пред свободната конкуренция" и е отправял препоръки към компетентните органи за предприемане на мерки за подобряване на конкурентната среда.

Какво е свършила Комисията

КЗК изтъква, че в резултат на извършен през 2019 г. секторен анализ, е дала препоръки с намерението да се подобри конкурентната среда в сектора чрез "изграждане на държавни данъчни складове и чрез създаване на електронна платформа, която в реално време да информира за свободните наличности във всички данъчни складове". "До момента никоя от препоръките не е изпълнена от компетентните органи."

КЗК изброява четири образувани към момента антитръстови производства, свързани с пазарите на горива (представяме ги без редакторска намеса):

1. Едно от производствата бе образувано през април 2020 г. по сигнал от Върховна административна прокуратура относно несъответствието между значителния спад в цената на суровия петрол в световен мащаб в началото на епидемията от Ковид-19 и намаляването на цените на дребно на автомобилните горива в страната. В хода на проучването Комисията идентифицира конкурентни проблеми, свързани с ограничаване на достъпа до данъчните складове и транспортна инфраструктура на дружествата от група Лукойл, което е от естество да ограничи вноса на горива в страната. В края на 2021 г. КЗК предяви на дружествата от група Лукойл твърдения за извършени нарушения - злоупотреба по чл. 21 от ЗЗК и чл. 102 от Договора за Функциониране на Европейския Съюз. Предстои изслушване на дружествата пред Комисията.

2. Друго производство е образувано през месец ноември 2021 г. по искане на "ОМВ България" ООД. Предмет на проучване е ценовата политика на едро на "Лукойл България" ЕООД, което постепенно изменя ценовите условия при продажба на едро, вкл. като премахва отстъпките за закупено количество. В хода на проучването КЗК е изискала информация от множество пазарни участници - вносители и търговци на едро. Получената информация се анализира, въз основа на което Комисията ще установи дали е извършена злоупотреба с господстващо положение от страна на "Лукойл България" ЕООД. Прякото прилагане на европейското право изисква извършването на допълнителни процесуални действия, установени в Регламент (ЕО) № 1/2003г.

3. През месец март 2022 г. е образувана нова преписка след получени сигнали относно съществено повишаване на цените на едро и дребно на петролни продукти в търговски обекти за продажба на горива. След извършено предварително проучване, със свое решение КЗК се самосезира за установяване на евентуално картелно споразумение от страна на "Сакса" ООД и "Инса Ойл" ЕООД при определяне на цените на автомобилните горива. Производството е на етап проучване. Изискана е информация от над 30 компании, активни на пазарите на производство, внос, търговия на едро и на дребно. Към настоящия момент се извършва икономически и правен анализ на данните, въз основа на който да се установи дали е налице картел между двете дружества.

4. През месец май 2022 г. е образувано още едно производство по искане на "Инса ойл" ЕООД срещу "Лукойл България" ЕООД относно прилаганата ценова политика при продажбата на едро на дизели и газьоли от страна на дружеството. Производството е на етап проучване.

Колко време да продължават проверките

В края на изявлението си КЗК отхвърля правените сравнения между броя образувани антитръстови производства с тези, образувани по Закона за обществените поръчки, като ги смята за некоректни. Причината е в "различното естество на производствата, както и различните функции на КЗК в двете производства", отбелязва КЗК и се аргументира по следния начин:

"Не случайно Законът за защита на конкуренцията не предвижда срок за приключването на антитръстовите производства. Причината за това е, че мащабът и стандартите на доказване на антитръстови нарушения както по чл. 15 и 21 от ЗЗК, така и по чл.101 и 102 от ДФЕС, изискват Комисията да установи голямо количество данни и информация, на базата на които да се извърши икономически и правен анализ на разглежданото поведение, за да се достигне до извода дали е извършено нарушение на Закона за защита на конкуренцията и на Договора за функциониране на ЕС. Поради това разглеждането на антитръстови казуси обективно не може да бъде извършвано в спешен порядък - за няколко дни или седмици. За сравнение антитръстовите производства в други държави членки на ЕС са със средна продължителност от около няколко години в зависимост от фактическата и правна сложност на казуса."