Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) съобщи, че експертите от дирекция "Контрол по REMIT" извършват проверки на повече от 30 сигнала, получени от Българска независима енергийна борса (БНЕБ), Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори (АСЕР), пазарни участници и техни сдружения, и Българската Федерация на индустриалните енергийни консуматор (БФИЕК).

В сигналите се съдържат твърдения, че определени търговски практики на участници на пазара може да се определят като манипулация или опит за манипулация на пазара на едро на енергия, в нарушение на чл. 3 и чл. 5 от REMIT.

Конкретно в сигнала на БФИЕК (организацията изпрати писмо в КЕВР по него) се поставят важни въпроси във връзка с гарантиране на прозрачността на пазара на едро на електроенергия и недопускане на търговски практики, които биха довели до манипулации и изкривяване на конкуренцията на пазара. Поставя се въпросът, че Комисията не е предоставила информация за напредъка на проверката по подаден сигнал относно сключена сделка на 16 юли от 2020 г. от "Топлофикация София" ЕАД на пазарен сегмент "двустранни договори", екран "непрекъсната търговия", както и дали са установени нарушения на пазарните правила.

В писмото на БФИЕК се поставят важни въпроси във връзка с гарантиране на прозрачността на пазара на едро на електроенергия и недопускане на търговски практики, които биха довели до манипулации и изкривяване на конкуренцията на пазара.

По информация на Асоциацията на работодателите на 16 юли "Топлофикация - София" е продала 50 мВт базова мощност на цена 78.10 лв./мВтч, или общо за 8.62 млн. лв., със срок на доставка октомври, ноември и декември 2020 г., като цената е значително по-ниска от очакваната за края на годината. Според Асоциация "Свободен енергиен пазар" на практика е направен подарък на някого от около 2 млн. лева. Сделката беше извършена на "анонимен" пазарен сегмент от енергийната борса: продавачът стана известен, но не и купувачът. От "Топлофикация" отговориха, че сделката е била напълно прозрачна.

В отговора на КЕВР се казва, че "в дейността си при разследвания на случаите за установяване на нарушения по REMIT Комисията се стреми да отговори на очакванията на обществото и да гарантира, че потребителите и другите участници на пазара могат да имат доверие в интегритета на пазарите на електроенергия и природен газ, както и че цените, определени на пазарите за търговия на едро с енергия, отразяват ненарушено и конкурентоспособно взаимодействие между търсене и предлагане и че не могат да се извличат неправомерни печалби от пазарни злоупотреби".

В изпълнение на своята роля и задача да спомага за увеличаването на интегритета и прозрачността на пазарите на търговия на едро с енергия и да насърчава откритата и честна конкуренция на пазарите за търговия на едро с енергия в полза на крайните потребители на енергия, КЕВР винаги ще разчита на информация и от пазарните участници, които имат най-добър поглед върху прилаганите пазарни практики и евентуални пазарни злоупотреби", се посочва в заключение на писмото на председателя на КЕВР доц. Иван Иванов до БФИЕК.

Засега няма да се дава информация

Във връзка с изисквания за гарантиране на пълна конфиденциалност при проучването на текущите случаи, в Закона за енергетиката е предвидено решенията и протоколите от заседанията на Комисията, да нямат публичен характер и да не се публикуват на интернет страницата на регулатора.

По тази причина към момента КЕВР не може да предоставя конкретна информация за хода и резултата от текущи разследвания, тъй като по този начин ще бъдат нарушени изискванията на Агенцията за сътрудничество на регулаторите на енергия.

Какво е REMIT

С измененията на Закона за енергетиката, в сила от 08.05.2018 г., на КЕВР е възложено правомощието да извършва контрол по изпълнение на Регламент (ЕС) № 1227/2011 (REMIT). С промяна на Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация (в сила от 14.03.2020 г.) бе създадена дирекция "Мониторинг и контрол по изпълнение на Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия" (Контрол по REMIT).

Една от основните дейности на това звено е извършване на проверки по реда на глава Седма"а" от Закона за енергетиката (ЗЕ). По-конкретно длъжностните лица имат правомощието да извършват предварително проучване при установени първоначални данни за извършена манипулация на пазара по смисъла на чл. 3 и чл. 5 от (REMIT).

След приключване на предварителното проучване, ако се установят достатъчно данни за извършено нарушение, КЕВР с решение образува производство за установяване на нарушение на чл. 3 и 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011. Следва да се има предвид, че тези проучвания се извършват в партньорство с Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори (АСЕР) в съответствие с чл. 16 от REMIT, се посочва в писмото до БФИЕК.