Потреблението на природен газ в ЕС е намаляло с 19,3% в периода август 2022 г. - януари 2023 г. в сравнение със средното потребление на газ за същите месеци (август - януари) между 2017 г. и 2022 г., съобщи Европейската статистическа служба Евростат.

Регламент (ЕС) 2022/1369 на Съвета относно координираните мерки за намаляване на търсенето на газ, част от плана REPowerEU за прекратяване на зависимостта на ЕС от руските изкопаеми горива, определиха целта за намаление от 15% за периода август 2022 г. - март 2023 г. в сравнение със средната стойност за същия период от пет предходни последователни години, припомня Евростат.

Между август 2022 г. и януари 2023 г. сред страните от ЕС Ирландия (-0,3%) регистрира най-малкото намаление на потреблението на природен газ през референтния период, докато Испания (-13,7%) и Словения (-14,2%) регистрират значителен спад, но все още не са достигнали целта от 15%. В други страни членки на ЕС потреблението спадна далеч над горепосочената цел, в някои разликата е голяма (над 40%).

Потреблението спадна най-много във Финландия (-57,3%), Литва (-47,9%) и Швеция (-40,2%).

Намаляване на консумацията на природен газ по страни в двата сравнявани периода

Графика: Евростат

Както се вижда от графиката България дори е преизпълнила целта, като за отчетния период август 2022 г. - януари 2023 г. потреблението на природен газ е спаднало с около 24%. Снижението е повече от средното за ЕС.

Статистическата служба на ЕС споделя, че е набрала информацията от енергийни данни, публикувани от самата нея и предадени от националните статистически институти на държавите-членки.

Разглеждайки месечните данни от януари 2022 г. до януари 2023 г., потреблението е постоянно под средното за 2017-2022 г. за съответните месеци от тези години. Между януари и юли 2022 г. потреблението на природен газ в ЕС варира между 1 938 петаджаула (PJ) през януари и 785 PJ през юли, което показва месечно намаление като цяло, дори преди целта за 15% намаление на газа да бъде определена от Регламента на Съвета (ЕС) 2022/1369.

Консумация на природен газ - 2017 г. - 2023 г. (в петаджаули), средно за двата сравнявани периода

Графика: Евростат

Но най-големите спадове са регистрирани през второто полугодие на годината, започващо през август 2022 г., с 14,0% намаление на потреблението, последвано от 14,3% през септември, 24,7% през октомври и 25,0% през ноември.

Потреблението през декември 2022 г. достигна 1575 PJ, което показва по-малък спад (-12,6%), отколкото през предходните месеци, но след това спадна допълнително през януари 2023 г. (-22,1%).

Януари е сезонно по-студен месец с по-високо потребление и въпреки това през януари 2023 г. (1 534 PJ) намалението на потреблението е очевидно в сравнение с декември 2022 г. (1 575 PJ) и с януари 2022 г. (1 938 PJ).

Евростат пояснява, че потреблението на природен газ включва както природен газ в газообразно състояние (GNG), така и втечнен природен газ (LNG) и се изчислява, както следва: производство + внос - износ +/- промените в запасите.

Отбелязва, че от изчисленията се изключва биогазът (биометан), инжектиран в газопреносна мрежа, и че данните за анализа са извлечени на 16 февруари 2022 г.

В сметките не се включва Кипър, който не използва природен газ.