Комисията за енергийно и водно регулиране проведе обществено обсъждане на проект на Методика за изменение и допълнение на Методиката за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция, съобщиха от регулатора.

Припомняме, че на 6 октомври КЕВР обяви, че антикризисна мярка ще намали цената на енергията на Доставчик от последна инстанция (ДПИ) с 15 - до 30 лв. за MWh. Това се отнася за малките и средни компании, които от 1 юли излязоха на свободния пазар, но все още не са избрали доставчик на електроенергия и попадат на ДПИ.

В обсъждането участваха представители на НЕК ЕАД, както и трите електроснабдителни дружества - "ЧЕЗ Електро България" АД, "ЕВН България Електроснабдяване" АД и "Енерго-Про Продажби" АД.

На проведеното общественото обсъждане представителите на електроснабдителните дружества заявиха, че принципно подкрепят приемането на антикризисни мерки за подпомагане на клиентите във връзка с високите цени на борсовия пазар на електроенергия. Същевременно според тях предложените изменения и допълнения в Методиката няма да постигнат заложените цели за подпомагане на малките и средни фирми, заплащащи цени на доставчика от последна инстанция /ДПИ/, а ще доведат до допълнително влошаване на финансовото състояние на доставчиците. Посочени бяха данни, които показват нарастване на броя на клиентите на ДПИ с просрочените задължения. В отговор ръководителят на работната група и директор на дирекция "Електро и Топлоенергетика" в КЕВР Пламен Младеновски заяви, че изразените становища имат известни основания, но предложените изменения в Методиката имат временен характер и ще действат само за 3-месечен период.

Предстоящите промени в Методиката бяха обявени на 6 октомври 2021 г. на съвместен брифинг на председателя на КЕВР и министъра на енергетиката Андрей Живков в изпълнение на мерките, обявени от правителството и енергийния регулатор, за ограничаване негативното влияние на цените на електроенергията на борсовия пазар върху небитовите потребители. Мярката е насочена конкретно към онази част от фирмите, които към момента все още не са избрали търговец и закупуват електроенергия от електроразпределителните дружества по цени на ДПИ. По данни на Министерството на енергетиката към момента в тази ситуация са общо 256 хиляди небитови потребители, или 41% от всички потребители, купуващи от свободния пазар на електроенергия.

С предложените промени в Методиката за определен период се променя формулата, по която се определя цената на електроенергията от ДПИ, което ще позволи сметките на небитовите потребители на ДПИ да бъдат намалени с 15 лв. до 30 лева на MWh. Мярката ще има краткосрочен характер - в рамките на 3 месеца, считано от 1 ноември 2021 г. като през това време потребителите на ДПИ трябва да сключат договори с доставчици на електроенергия от свободния пазар. По този начин те няма да заплащат електроенергия по цени на ДПИ, където тя е значително по-висока.

В доклада на работната група се посочва, че средната продажна цена на електроенергията на ДПИ е обвързана с цената на електрическата енергия на пазарен сегмент "Ден напред" на организирания борсов пазар на електрическа енергия, която през последните месеци достига екстремни нива. С промяната в Методиката, за посочения 3-месечен период компонентата за дейността "доставка на електрическа енергия от ДПИ" ще бъде 5 на сто, но не повече от 10 лв./MWh, което ще доведе и до снижаване на средната продажна цена за клиенти на ДПИ.

Сред очакваните резултати от измененията и допълненията в Методиката в доклада е посочено, че за малките небитови клиенти, незапознати в достатъчна степен с рисковете и отговорностите си в новата за тях пазарна обстановка, се осигурява допълнителен преходен период, без прекомерно високи цени на електрическата енергия. След проучване на пазара и сравняване на конкурентни оферти те ще могат да сключат договор с доставчик по свой избор и по този начин да се възползват от възможностите за намаляване на разходите си за електрическа енергия.

В 14-дневен срок всички заинтересовани страни могат да внесат писмени становища, на които регулаторът ще даде мотивиран отговор в окончателното си решение.