Европейската комисия предяви днес иск пред Съда на ЕС срещу Германия и Унгария заради частично неспазване на правилата за енергетиката, съобщава пресслужбата на ЕК.

Комисията предявява иск срещу Германия, за да осигури правилното въвеждане на директивите за електроенергията и за природния газ. Двете директиви са част от третия енергиен пакет и съдържат важни разпоредби за правилната дейност на енергийните пазари. Германия не е осигурила пълното спазване на правилата за правомощията и независимостта на националния регулатор. Регулаторът не се ползва с пълна свобода на преценка при определянето на мрежовите тарифи и другите условия за достъп до мрежите и услугите по балансиране, тъй като много елементи за определяне на тези тарифи и условия до голяма степен са определени в подробни нормативни актове, приети от федералното правителство. Германия е въвела неправилно в националното си законодателство няколко изисквания за начина на отделяне за независимия преносен оператор. Например правилата за независимостта на служителите и ръководството на преносния оператор не спазват напълно тези директиви и определението за вертикално интегрирано предприятие неправилно изключва дейности извън ЕС.

През февруари 2015 г. на Германия бе изпратено официално уведомително писмо, което бе последвано от мотивирано становище през май 2016 година. Тъй като неспазването на правото на ЕС продължава, ЕК трябва да сезира Съда на ЕС по тези въпроси, отбелязва Еврокомисията.

Комисията завежда дело пред Съда на ЕС и срещу Унгария заради нейното законодателство за енергийните мрежови тарифи. Третият енергиен пакет изисква тарифите, прилагани от мрежовите оператори за използване на мрежите за електроенергия и природен газ, да бъдат регулирани, за да се избегнат антиконкурентни действия, и възлага на националните регулатори задачата по определянето на тези тарифи или на начините за определянето им. След като направи оценка на законодателните мерки, приети от Унгария в областта на енергетиката, ЕК установи, че унгарското законодателство изключва някои видове разходи при изчисляването на мрежовите тарифи за електроенергия и газ, в нарушение на принципа за отразяване на разходите в тарифите, предвиден в регламентите за електроенергията и природния газ.

Комисията установи, че Унгария е приела изменения в своето законодателство в областта на енергетиката, които застрашават правото на участниците на пазара да приложат пълен съдебен контрол върху решенията на националния регулатор за мрежовите тарифи. Комисията изпрати официално уведомително писмо на Унгария по тези въпроси през февруари 2015 г. и две мотивирани становища, съответно през декември 2016 г. и април 2017 година. Тъй като неспазването на правото на ЕС продължава, ЕК реши да сезира Съда на ЕС по тези въпроси.