Да се създадат предпоставки за привличане на частен финансов ресурс и постигане на мултипликативен ефект при инвестициите в енергийна ефективност и да се премахне порочното грантово финансиране. За това настояват браншови асоциации в енергетиката по повод Плана за възстановяване и устойчивост, който предвижда близо 12 млрд. лева инвестиции в икономиката за бързо възстановяване и в енергийна ефективност като първи стъпки за цялостна зелена трансформация на икономиката.

От асоциациите предлагат средствата в Плана да мобилизират поне още толкова частен капитал каквито са препоръките на Европейската комисия. Но за пореден път, според експертите, финансирането се разглежда единствено като грантови средства, които ще бъдат налети в българската икономика без правителството да представи ясен план как мерките в тях ще привлекат допълнителен частен ресурс.

През последните години практиката показва, че размерът на безвъзмездния финансов ресурс е крайно недостатъчен спрямо броя на желаещите да го усвоят. Добра практика при такава ситуация би било въвеждането на изискване за комбиниране с частен ресурс, което от своя страна би "отключило" допълнителни капитали, повече инвестиции в енергийна ефективност и възможност за повече български граждани да се възползват от безвъзмездно финансиране и подкрепа, посочват от Алианс за енергийна ефективност (АЕЕ), която представлява ЕСКО компаниите в България.

3e-news.net

Това е бизнес модел, при който фирмите-изпълнители привличат финансов ресурс, реализират енергоспестяващи мерки по поръчка на възложители, а изплащането на направените инвестиции зависи от постигането на заложените по проект икономии на енергия. Това е справедлив пазарен механизъм, който се подкрепя активно от Европейската комисия като иновативен и надежден подход към енергийната ефективност в Европейския съюз, допълват от АЕЕ.

ЕСКО бизнес модел - постигане на цели от икономия на енергия

Да се включи ЕСКО механизма като възможност за реализация на енергоспестяващи мерки, наред с грантовите и финансови инструменти в Плана за възстановяване и устойчивост, предлага Кирил Райчев, председател на УС на Алианс за енергийна ефективност.

Над 100 млн. лв. инвестиции са реализирани под формата на Договори с гарантиран резултат, основно по време на предприсъединителния период, пише в становището на Алианса. Демонстрираният коефициент на ефективност на инвестиция към 1 (един) MWh спестена енергия достига стойност 0.5 в сравнение с грантовите механизми . Въпреки това, ЕСКО механизмът е изключен като възможност при програмиране на грантовите схеми в страната до момента.

ЕСКО механизмът е включен при системите за улично осветление в Плана за възстановяване и устойчивост, затова от браншовата организация настояват същата възможност да се предвиди при жилищния и индустриалния сектор.

Тенденцията е икономически жизнени проекти да се финансират по грантови схеми

Освен размера на самоучастие, други пазарно дисциплиниращи параметри, които да се заложат като условия за разходване, могат да бъдат реално постигане на заложените икономии на енергия, срок на структуриране и изпълнение на проектите в отделните фази. От първостепенно значение е да се увеличават темповете на изграждане на пазарна финансова инфраструктура, която да е в съответствие с потребностите за трансформация на българската икономика. Това би било възможно, само ако тя не се конкурира с безвъзмездния ресурс. За съжаление тенденцията към днешна дата е точно обратната - икономически жизнени проекти се финансират по грантови схеми (защото получават повече точки за икономии на енергия/въглеродни емисии). Останалите са в безизходица, без достъп до частни капитали поради икономическите си показатели.