Телекомуникационната компания "Юнайтед Груп" (United Group) съобщи, че е приключила продажбата на пасивна инфраструктура на мобилните мрежи в България, Хърватия и Словения (TowerCo). Купувач е "ТАВАЛ" (TAWAL), дъщерно дружество на "Ес ти си Груп" (stc Group) компания за ИКТ инфраструктура в региона на Близкия изток и Северна Африка.

Сделката бе приключена на 24 август съгласно условията на Договора за покупко-продажба и след получаване на одобрение от страна на регулаторните органи.

Сделката за "ТауърКо" (TowerCo), която се състои от повече от 4800 кули, се оценява на 1,22 милиарда евро без кредити и парични средства. Цената е изцяло платена и представлява 20,1 пъти EBITDA al (печалбата преди данъци, лихви, амортизация, след лизинг и преди Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 16), пише в съобщението.

Нетните приходи от сделката възлизат на 1,218 милиарда евро и ще бъдат използвани за пълното изплащане на издадените от компанията привилегировани обезпечени облигации с номинал от 525 милиона евро с падеж през 2024 г. и привилегировани обезпечени облигации с номинал от 550 милиона евро с падеж през 2025 г. Останалата сума ще бъде използвана за по-нататъшно подобряване на кешовите позиции и ликвидността на "Юнайтед Груп", посочват от компанията. Също така, ликвидността на компанията ще бъде допълнително подобрена със средства от бъдещи плащания от "ТауърКо", възлизащи на 29 милиона евро, които ще бъдат получени малко след приключването на сделката. След погасяване на главницата и натрупаните лихви по облигациите за 2024 и 2025 г., общият нетен положителен резултат за ликвидността на компанията ще възлезе на 168 млн. евро, са изчислили в "Юнайтед Груп".

Сделката е първа инвестиция на "ТАВАЛ" в европейския телекомуникационен сектор. "ТАВАЛ" е най-големият доставчик на интегрирана ИКТ инфраструктура в региона на Близкия изток и Северна Африка и има над 21 000 телекомуникационни кули.

"Юнайтед Груп" и дъщерните ѝ дружества в съответните държави ще продължат да бъдат основни наематели на пасивната инфраструктура за мобилни мрежи, част от тази сделка. В тази връзка компанията сключи дългосрочно рамково споразумение, първоначално за срок от 20 години, с последващо подновяване на всеки 8 години. Освен това e подписано споразумение за осигуряване на определено ниво на услугите, за да се гарантира непрекъснато ползване на инфраструктурата на телекомуникационните кули след приключване на сделката, посочват от компанията.

Виктория Боклаг, главен изпълнителен директор на "Юнайтед Груп", заяви: "Тази сделка е много атрактивна за "Юнайтед Груп" и ни дава възможност да освободим капитал от съществуващите неосновни инфраструктурни активи, като едновременно с това се възползваме от атрактивни решения в сектора на телекомуникационните кули. Това е в съответствие с най-новите тенденции, предприети от редица телекомуникационни оператори в цяла Европа през последните години. Средствата от продажбата ще бъдат използвани за значително намаляване задълженията ни и осигуряване на допълнителни възможности за бъдещ растеж. Щастливи сме, че имаме силен партньор в лицето на "Тавал", най-големият доставчик на интегрирана ИКТ инфраструктура в Близкия изток и Северна Африка, в тяхната първа инвестиция в Европа и ще търсим още възможности за съвместен растеж и разширяване".

Базираната в Нидерландия "Юнайтед Груп" е телекомуникационен и медиен оператор в Югоизточна Европа. Компанията развива дейност в осем държави, включително у нас с оператора "Виваком", и има над 15,5 милиона потребители и близо 15 000 служители. Генерира годишни приходи в размер на близо 2,7 милиарда евро. От март 2019 г. мажоритарен собственик на "Юнайтед Груп" е БиСи Партнерс" (BC Partners), посочват от компанията.