През 2016-а година всеки седем от десет мениджъри, управляваща около 10,5 милиона селски стопанства в Европейския съюз, са били мъже (или 72%), докато процентът на фермерите жени е бил 28 на сто.

Мениджърите на стопанствата са тези, които отговарят за обичайната ежедневна финансова и производствена практика на даденото селско стопанство. Само един човек на стопанство може да бъде идентифициран като управител на фермата. Често стопанинът на стопанството е собственик на фермата, но това не е задължително, особено когато фермата е юридическо лице.

Страните от ЕС с най-висок дял на фермери жени през 2016-а година са Латвия и Литва (и двете с дяла от цели 45%), следвани от Румъния (34%) и Естония (33%). За разлика от тях, има четири държави - членки, при които делът на жените управители на стопанството е бил в или под 10%: Холандия (едва 5%), Малта (6%), Дания (8%) и Германия (10%).

По този показател България е близо до средноевропейското ниво, като Евростат отчита, че през 2016-а година жените фермери в нашата страна са съставлявали една четвърт (или 25%) от общия им брой.

По отношение на възрастта, по-голямата част (или 58%) от мениджърите на стопанства в целия ЕС са били на възраст от 55 и повече години. Само около един на всеки десет (11%) ръководители на стопанства е бил на под 40 години, като при жените фермери този дял е било дори по-нисък (или около 9%).

Според проучването на Евростат за 2016-а година броят на фермерите в България е достигнал 202 720, от които 152 500 са били мъже и 50 260 са били жени.

Делът на малките по размер ферми в рамките на ЕС е достигнал 67,6%, на средните по размер стопанства - 29,5% и на големите ферми - 2,9%.

За България обаче делът на малките по размер ферми (под 8 000 евро) през 2016-а година е бил цели 81,0%, докато на средните по-размер стопанства (между 8 000 и 249 999 евро) е бил 17,6%, а на големите стопанства (над 250 000 евро) е бил едва 1,5 на сто.