Към настоящия момент "ТЕРЕМ - КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД развива своята дейност основно на гражданския пазар за кораборемонтни услуги (93% от обема на приходите) и в по-малка степен като изпълнение на поръчки за специална продукция към МО, МВР и ВМС. Това заявява министърът на отбраната Красимир Каракачанов в отговор на депутатско питане за дейността и финансово-икономическо състояние на "ТЕРЕМ", цитиран от Нова телевизия.

За деветмесечието на 2018 г. дружеството е реализирало приходи в размер на 9,2 млн. лв., което е с 4% по-малко спрямо същия период на предходната година, когато са били в размер на 9,6 млн. лв. Финансовият резултат за деветмесечието на 2018 г. е нетна загуба в размер на 500 хил. лева, а задълженията са в размер на 2,83 млн. лв. Паричните средства на дружеството към 30.09.2018 г. са били в размер на 2,86 млн. лв., а към 31.10.2018 г. -3,1 млн., уточнява министърът.

Значителен е спадът на приходите спрямо приходите за деветмесечията на предходните 2016 г. (33 млн. лв.) и 2015 г. (21 млн. лв.), като основен дял тогава са имали приходите от съвместната дейност на дружеството и "ТЕРЕМ" ЕАД с командването на Руския военен флот.

Загубата на този стратегически за предприятието пазар се дължи основно на променената геополитическа обстановка в региона и на прекратените взаимоотношения с военното командване на Руската федерация. Тези обстоятелства в комбинация с последствията от икономическата криза, довела до значително съкращаване на търговските кораби от нисък и среден клас, са довели до крайно намаляване на обемите на производство на "ТЕРЕМ-КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД и са наложили цялостна промяна в стратегията за развитие на дъщерното дружество от предприятие с предмет на дейност предимно специална продукция, към предприятие ориентирано към гражданския пазар, отбелязва Каракачанов.

Той допълва, че "ТЕРЕМ - КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД е специализирано предприятие за ремонт на военни плавателни съдове и съоръженията, разположени на територията на дружеството, не отговарят на спецификите, необходими за приемане на големи търговски кораби. Конкурентната среда, в която работи "ТЕРЕМ - КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД в момента е силно агресивна и поради факта, че в района на Черно море съществуват немалко заводи със същия предмет на дейност, които разполагат със значително по-съвременни съоръжения и по-големи докове с капацитет за приемане на търговски плавателни съдове, подчертава още Каракачанов.

Той добавя и че от началото на 2018 г. в предприятието тече процес на цялостна реорганизация на производствената и търговска дейност, като целта е освободените от военните руски кораби производствени мощности да бъдат заети с кораборемонт на търговски и граждански плавателни съдове.

Средната численост на персонала на "ТЕРЕМ - КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД за деветмесечието на 2018 г. е 556 човека, като числеността, съгласно информацията на управителя, е намалена с около 20% спрямо предходната година, основно за сметка на лица заети в административната и поддържаща дейност в завода. За производствените звена, дори и в момента се търсят и се назначават работници. Средната работна заплата в предприятието за деветмесечието на 2018 г. е 1 085 лева е нараснала с 6,58%, спрямо същия период на 2017 г.

Към момента в "ТЕРЕМ - КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД се изпълняват успоредно поръчки на ВМС на Република България, поръчки на ГДГП за ремонт и обслужване на полицейски катери и на външни търговски контрагенти за плавателни съдове клас "река-море", които за съжаление не са достатъчни за пълно натоварване на мощностите и цялостно запълване на производствения капацитет, подчертава министърът.

Относно сигналите за нарушения и злоупотреби в дейността на дружеството, управителят на "ТЕРЕМ - КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД информира, че през м. ноември дружеството е приключила проверка от АДФИ за периода от 2011 г. до настоящия момент. Проверяващият орган е констатирал пропуски, относно някои процедури по Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала. При проверката не са констатирани нарушения в търговската и производствена дейност на "ТЕРЕМ - КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД, които биха довели до изводи за злоупотреби и порочни практики в завода, водещи до лоши финансови резултати и генериране на загуби от дейността, уточнява още Каракачанов.