Парламентът прие на второ четене промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), предаде БТА. Измененията влизат в сила от 1 януари догодина с някои изключения.

Предвиждат се две допълнителни хипотези, при които се изключва прилагането на 10-годишния абсолютен давностен срок, след изтичането на който се счита, че публичното вземане е погасено:

  • по отношение на предявените в производството по несъстоятелност публични вземания,
  • при образувано наказателно производство, от изхода на което зависи установяването или събирането на публичното задължение.

Промените се налагат, тъй като много често от изхода на наказателното производство зависи установяването и събирането на невнесени данъци и задължителни осигурителни вноски от длъжника. Често дори и делото да приключи с осъдителна присъда, абсолютната давност от 10 години за събиране на задълженията е изтекла и държавата не би могла дори да заведе гражданско дело. Така е възможно да се получи ситуация, в която на осъденият длъжник е наложено наказание, но вредите, претърпени от държавата, не са обезщетени, и поради изтичане на абсолютната давност няма механизъм за възстановяването им.

Съгласно действащата уредба абсолютната давност не се прилага и в други случаи, в които държавата като кредитор е лишена от възможността да събира публичните вземания принудително (задължението е разсрочено или отсрочено, изпълнението е спряно по искане на длъжника).

Припомняме, че с промени в Закона за задълженията и договорите се въведе 10-годишна абсолютна давност за задълженията на физическите лица.

Други промени в ДОПК предвиждат:

С измененията ще се предостави възможност на задължените лица предварително да декларират конкретни данни в случаите на превоз на стоки, който започва от територията на друга държава-членка на Европейския съюз, и завършва на територията на страната или започва от територията на страната и завършва на територията на друга държава-членка. Данните ще се декларират чрез електронна услуга на Националната агенция за приходите (НАП).

С промените се създава възможност за използването на електронни документи във вида, в който те са създадени, като отпада необходимостта от разпечатването им на хартия. Във връзка с оптимизиране на процеса по връчване на документи, издадени от органите на НАП, се предоставя възможност документите да бъдат връчвани по електронен път не само от орган по приходите, но и от друг служител на приходната агенция.

Предвижда се промяна в последователността на погасяване на предявените за събиране в НАП публични вземания до започване на принудителното им събиране. С постъпила сума по сметката на публичния изпълнител за погасяване на предявени за събиране в НАП публични вземания до започване на принудителното им събиране се погасява задължението, срокът за внасяне на което изтича най-рано към датата на плащането. Ако срокът за внасяне на две или повече публични задължения изтича на една и съща дата, те се погасяват съразмерно, записаха депутатите. Тези разпоредби влизат в сила от 1 май 2021 година.

Промените предвиждат и двойно увеличаване на размера на санкциите за неоказване на съдействие на орган по приходите или възпрепятстване упражняването на правомощията му.

Създадена е и административнонаказателна санкция за лицата, които не внесат или внесат в по-малък размер дължимия данък съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите на физическите лица, когато основанията за прилагане на облекчение съгласно спогодба за избягване на двойното данъчно облагане не са доказани. Нарушителите ще се наказват с глоба - за физическите лица, или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер 5 на сто от размера на невнесения данък, но не повече от 15 000 лева. При повторно нарушение санкцията ще е 10 на сто от невнесения данък, но не повече от 30 000 лева.

В Закона за Националната агенция за приходите се предвижда ред за предоставяне на конфискувани или отнети в полза на държавата животни-компаньони не само на бюджетни организации, но и на приюти, спасителни центрове, друг животновъден обект или на нов собственик. Също така се предвижда органи на НАП да упражняват своите правомощия на територията на цялата страна без оглед на определената в ДОПК компетентност.

Месечните обезпечения и отчисления за бъдещи разходи за закриване на депо за отпадъци за периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. остават по сметка на общината, която ги е събрала и се разходват по решение на общинския съвет чрез вътрешни компенсирани промени, без да се изменя приетия от общинския съвет начин на определяне и размер на таксата за битови отпадъци, приеха депутатите в Закона за управление на отпадъците. Те разписаха и аналогични разпоредби за 2021 г. Тези текстове от преходните и заключителни разпоредби на промените в ДОПК влизат в сила от обнародването им в "Държавен вестник".