Комисията за финансов надзор вписа "Български Енергиен Холдинг" ЕАД, гр. София и издадената от дружеството емисия облигации, в размер на 400 млн. лв. евро в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа. Това става ясно от решенията на Регулатора по време на вчерашното му заседание.

Емисията облигации е издадена на 28 юни 2018 г. и е с падеж на 28 юни 2025 г., с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 3,50% и с периодичност на лихвените плащания веднъж годишно (12-месечен срок).

Комисията е издала разрешение на управляващо дружество (УД) "ДСК Управление на активи" АД за организиране и управление на договорен фонд (ДФ) "ДСК Динамика".

Още по темата

БЕХ планира двойно листване на новата си облигационна емисия

 

 

КФН освен това е изпратила писмо до инвестиционния посредник "Фактори" АД с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка с издаването на одобрение на Иван Галилеев Иванов за член на съвета на директорите на инвестиционен посредник "Фактори" АД.

От решенията на Регулатора разбираме още, че "Съксес финанс" ЕООД е вписан в регистъра на застрахователните брокери, воден от Комисията за финансов надзор.

КФН е изпратила писмо до "Застрахователна компания България иншурънс" АД с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка с утвърждаването на "БДО България" ООД и "Одит-корект" ООД за одиторски дружества, които да извършат проверка и заверка на годишния му финансов отчет за 2018 г.

Писмо е изпратено и до ЗК "Лев инс" АД с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка с утвърждаването на "Захаринова и партньори" ООД и "Ековис одит България" ООД за одиторски дружества, които да извършат проверка и заверка на годишния му финансов отчет за 2018 г.

От Комисията са взели решение да изпратят писмо още до "Животозастрахователен институт" АД с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка с утвърждаването на "Захаринова и партньори" ООД и "Ековис одит България" ООД за одиторски дружества, които да извършат проверка и заверка на годишния му финансов отчет за 2018 г.