Комисията за финансансов надзор (КФН) е изпратила искане до председателя на Софийския районен съд да постанови на всички предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи или услуги, да спрат достъпа до интернет страници на инвестиционни посредници без лиценз. Това става ясно от последното решение на регулатора.

Става въпрос за четири онлайн платформи за търговия с финансови инструменти, притежавани или оперирани от дружества, които не притежават издаден лиценз от КФН за предоставяне на инвестиционни услуги или извършване на инвестиционни дейности, и за които не са получавани уведомления за предоставяне на услуги в България по силата на свободата на предоставяне услуги в рамките на ЕС или чрез установяване на клон.

Това  са:

  1.  https://capitalengeneering.com/
  2.  https://10cryptomarket.com/
  3.  https://www.emdcapital.com/
  4.  https://www.brokerz.com/

Подадените в КФН жалби от физически лица (предимно чуждестранни граждани) съдържат твърдения за загуба на значителни суми, инвестирани чрез посочените по-горе интернет платформи, допълват от Комисията.