Комисията за финансов надзор (КФН) публикува списък с интернет страници на лица, които нямат право да предоставят инвестиционни услуги на територията на България, съобщиха от КФН.

Публикуването на решението се смята за уведомление относно задължението на лицата да преустановят предлагането на инвестиционни услуги и дейности чрез оповестените интернет страници в тридневен срок, считано от датата на публикуване на решението със списъка. В списък на комисията засега са четири сайта.

КФН уточнява, че при нея постъпват множество жалби, сигнали и запитвания, свързани с онлайн платформи за търговия с финансови инструменти, притежавани или оперирани от дружества, които не притежават лиценз. Подадените в КФН жалби от физически лица (предимно чуждестранни граждани) съдържат твърдения за загуба на значителни суми, инвестирани чрез интернет платформи.

Посочват се четири платформи:

  1. https://capitalengeneering.com/
  2. https://10cryptomarket.com/
  3. https://www.emdcapital.com/
  4. https://www.brokerz.com/

Проверка на КФН е установила, че дружествата, собственици и/или управляващи цитираните интернет страници, не притежават лиценз за предоставяне на услуги по инвестиционно посредничество, издаден от КФН. В същото време в КФН не са получавани нотификации от друг национален компетентен държавен орган за предоставяне на услуги на база единния европейски паспорт.