КЕВР започва извънредна проверка на "Топлофикация София", след като е получила писмо от "Булгаргаз" за просрочени задължения към обществения доставчик от над 328 милиона лева, съобщиха от енергийния и воден регулатор.

"Размерът на този непогасен дълг (328 228 561 лв. към 18 юли 2022 г.) на най-големия потребител на природен газ в страната, натрупан основно в периода януари-юли 2022 г., поставя газовото дружество в тежка финансова ситуация и застрашава енергийната сигурност на страната и стратегическите проекти, свързани с либерализацията на търговията с природен газ и диверсификацията на маршрутите и източниците."

Това се казва в писмото на "Булгаргаз", изпратено и до всички компетентни държавни институции. 

Освен погасяване на дълговете, "Топлофикация София" трябва да осигури необходимия паричен ресурс за заплащане и на текущото си потребление през предстоящия отоплителен сезон, в случай че ще продължи договорните си отношения с "Булгаргаз" за доставка на природен газ, се казва в съобщението.

В писмото на "Булгаргаз" се настоява за незабавни мерки на държавно ниво за погасяване на задълженията на "Топлофикация София".

"Ако просрочените задължения не бъдат заплатени в срок до 20 август 2022 г. "Булгаргаз" възнамерява да прекрати от 1 септември 2022 г. договора за доставка на природен газ, за да може да се гарантират доставките за останалите клиенти".

КЕВР отбелязва, че ще приключи проверката си до 5 август 2022 г.

Общественият доставчик обявява също така, че няма да планира доставка на заявените от "Топлофикация София количества за септември и ще предприеме действия за събиране на вземанията си по съдебен ред, включително и обезпечителни мерки.

КЕВР ще провери защо е натрупала дълга си топлофикацията

Анализът на приходите и разходите на дружество, който КЕВР предстои да извърши в хода на проверката, ще установи причините за високата задлъжнялост на "Топлофикация София към "Булгаргаз" през изминалия ценови период 1 юли 2021 г. - 30 юни 2022 г. За да бъде изяснен високият темп на нарастване на задълженията на "Топлофикация София" през първото полугодие на 2022 г., Комисията ще изиска от дружеството цялата документация и ще извърши пълен анализ на паричните потоци за съответния период.

Ще бъдат проверени постъпленията на дружеството от продажба на високоефективна електрическа енергия на свободен пазар, приходите от продажба на топлинна енергия, както и получените премии от "Фонд сигурност на електроенергийната система".

Ще бъде извършен и анализ на разходите на дружеството по месеци - за въглеродни емисии, горива, ремонти, материали, възнаграждения.

КЕВР, на базата на утвърдените нови цени на топлинна и електрическа енергия, ще анализира по прогнозни данни паричните потоци на дружеството за периода 1 юли 2022 г. - 31 декември 2022 г. Регулаторът отбелязва, че в новата утвърдена цена на високоефективната електрическата енергия на "Топлофикация София" от 1 юли 2022 г. е включен и дефицитът, който дружеството формира от разходи за природен газ и емисии за изминалия ценови период. Това, според КЕВР, би трябвало да позволи на дружеството да покрива миналогодишните и текущите си задължения, включително и по договора за доставка с "Булгаргаз".

Как СОС ще спасява дружеството си

Междувременно Столичният общински съвет прие бизнес плана на "Топлофикация София" ЕАД за 2022 г. и одобри започването на процедура за избор на международен независим инвеститор.

Предвижда се "Топлофикация София" да намали загубата от оперативна дейност спрямо 2021 г. с близо 49%. Очакванията са приходите от електрическа енергия на годишна база да надвишат тези от топлинна с 52% от общите приходи. 

В следващите 2 месеца "Топлофикация София" трябва да се подготви за процедура по избор на международен инвеститор с опит в изграждането и управлението на енергийни мощности.