Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) потвърди разчетите си и цената на топлинната енергия за битовите потребители от 1 юли ще бъде увеличена средно с 39,26 % за цялата страна. Предлаганата от регулатора промяна е значително по-ниска от исканията на енергийните дружества за увеличение средно със 123,58%.

КЕВР потвърди и разчетите си за електроенергията, като от 1 юли цената за битовите потребители ще бъде увеличена само с 3,3%.

За цените на топлоподаването

За битовите потребители на "Топлофикация София" ЕАД е определена цена от 136,82 лв./MWh, при сегашна цена 98,48 лв./MWh, което е изменение с 38,93%. Потребителите на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД ще заплащат цена от 122,80 лв./MWh, при сегашна цена 99,55 лв./MWh, което е изменение с 23,26%. Цената на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД се изменя с 30,66 % и става 128,43 лв./MWh, при сегашна цена 98,29 лв./MWh.

Представител на КЕВР заяви, че за да бъдат защитени битовите потребители е приложен регулаторен механизъм, с който се сметките се компенсират чрез Фонда за сигурност на електроенергийната система. По този начин те няма да се налага да заплащат цени за парно в размера, поискан от топлофикационните дружества. Той изрази надеждата на КЕВР до една година кризата с енергийните доставки да отмине и битовите потребители да могат да ползват топлофикационна услуга на справедлива и реалистична цена.

При настъпване на значителни изменения в ценообразуващите елементи КЕВР има готовност да приеме извънредно решение, с което да ги отрази в цената на парното, заяви категорично председателят на регулатора Станислав Тодоров.

Основните причини за предлаганото увеличение на цените на топлинната енергия са четирикратно увеличените цени на природния газ и двойния ръст на въглеродните емисии. За дружествата в цялата страна тези два компонента представляват средно 80 на сто от техните разходи за производство на топлинна енергия.

За "Топлофикация София" природният газ и емисиите формират 87,61% от цената на топлофикационната услуга, за "Топлофикация Плевен" - този дял е 85,52%, за "Топлофикация Враца" - 83,08%, за "Топлофикация Перник" - 81,68%. При останалите дружества делът на природният газ и въглеродните емисии при формирането на крайната цена е от 64,36% до 79,34%.

В резултат на рязко нарасналото търсене на природен газ в световен мащаб, а през последните месеци и поради военния конфликт в Украйна, цените на природния газ за нуждите на топлофикациите се увеличи почти четирикратно- от 45 лв./МВч до над 160 лв./МВч. През този период цените на топлинната енергия за потребителите останаха без промяна, което доведе до увеличаване на разходите на дружествата и акумулиране на дефицит. През новия период този дефицит ще се компенсира, тъй като в противен случай дружествата могат да фалират.

Цените на въглеродните емисии през изминалия едногодишен период от 1 юли 2021 г. също нараснаха със 79,02% - от 51 евро/тон на 1.07.2021 г. до 91,30 евро/тон към 1.07.2022 г. Това допълнително увеличава разходите на дружествата, което следва бъде отчетено в цените на топлинната енергия.

Въпреки предоставените от правителството компенсации за природен газ в общ размер над 220 млн. лв. за периода декември 2021-април 2022 г., топлофикациите са натрупали допълнителен дефицит от разходи за газ над 500 млн. лв. Само за "Топлофикация София" натрупания дефицит през изминалия период е в размер на около 350 млн. лв.

След извършени анализи Комисията коригира редица ценообразуващи елементи на дружествата, върху които регулаторът може пряко да влияе - разходи за амортизации, ремонти, възнаграждения и др. По този начин КЕВР ограничи максимално нарастването на цените на топлинната енергия.

За цените не електроенергията

За клиентите на "Електрохолд Продажби" (ЧЕЗ) увеличението на крайната цена е с 2,39 %, за "ЕВН България Електроснабдяване" - с 3,46 %, за клиентите на "ЕНЕРГО-ПРО Продажби" - с 4,56 %. В тези цени са включени цената на електроенергията и цените за мрежовите услуги.

От КЕВР съобщават, че независимо от заявеното от енерго-преносните предприятия значително повишаване на разходите за пренос, са намерени резерви в системата - по отношение на ценовия микс за регулирания пазар. Делът на електроенергията от АЕЦ Козлодуй се увеличава до 30%. Намалява се цената на електроенергията от хидроцентралите на НЕК. Тези мерки дават възможност за да бъде компенсирано увеличението на разходите за пренос на ЕСО и на електроразпределителните дружества "ЕВН България Електроснабдяване", "Електрохолд Продажби" /ЧЕЗ/ и ЕНЕРГО-ПРО Продажби".

С предприетите от КЕВР регулаторни мерки общото увеличение за битовите потребители е само 3,3% за периода 1.07.2022-30.07.2023 г.

Въпреки това (минимално) увеличение, цените на електроенергията за битовите потребители остават най-ниски в сравнение със страните в цяла Европа. Това защитава домакинствата от високата динамика на цените на енергийните пазари, които повишиха с 45% цената на електроенергията в битовия сектор в останалата част на континента, се казва в съобщението на КЕВР.

Комисията съобщи, че разработва нова методика, която ще даде възможност в определяните цени по-добре да се отрази качеството на услугите, които в определени райони са добри, а в други - не. По отношение на изпълнението на инвестициите от страна на ЕРП беше пояснено, че вече завършват проверките на тези дружества, включително и на място, и резултатите ще бъдат отчетени от регулатора. Като неработещо беше оценено предложението вместо от АЕЦ допълнителните количества за регулиран пазар да бъдат осигурявани от ТЕЦ Марица Изток-2. Това ще доведе, от една страна, до повишаване на цената на електроенергията за регулирания пазар, и от друга - до намаляване на количествата по дългосрочните договори за доставка, смятат експертите на КЕВР.

Ще помогнат ли мерките

Комисията очаква допълнителен положителен ефект върху цените на битовите потребители в резултат на обявените от правителството мерки, свързани с намаляването от 1 юли 2022 г. на ДДС за цените на електроенергията, топлинната енергия и природния газ - от 20% на 9%. Според разчетите, ако това се приеме, средното увеличение ще бъде намалено от 39% на 26%.

Предвижданото премахване на акциза също ще има положително влияние върху цените на електрическата и топлинната енергия.

Окончателно решение за утвърждаване на цени на електрическата енергия за регулаторния период 1 юли 2022-30 юни 2023 г. КЕВР ще приеме на 1 юли 2022 г.