На закрито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение, с което се издава лицензия по внесено заявление от "Ай Си Джи Би" АД (ICGB) за дейността "пренос на природен газ" с условие за изграждане на енергиен обект, съобщиха от регулатора.

Лицензията е за срок от 35 години. В нея се определят условията за изграждане на енергийния обект - междусистемна газова връзка Р Гърция - България (междусистемен газопровод IGB), срока за изграждане на енергийния обект и срока за започване на лицензионната дейност. С решението са одобрени и Правила на дружеството за работа с потребителите.

"Ай Си Джи Би" АД е съвместно инвестиционно дружество с акционери с равни дялове "Български енергиен холдинг" ЕАД (50 процента) и "IGI Poseidon" S.A. (50 на сто), Лицензионната дейност за осъществяване на дейността "пренос на природен газ" ще се осъществява след изграждане и въвеждане в експлоатация на енергийния обект - междусистемната газова връзка Гърция - България "Комотини-Стара Загора" (IGB) с обща дължина 182 км, от които 151 км на българска територия и 31 км на гръцка територия.

Новият интерконектор ще свързва пряко националните газопреносни системи на Гърция и България. Предвидено е свързване на газопровода IGB и с Трансадриатическия газопровод (TAP).

Първоначалният капацитет на интерконектора е 3 млрд. куб. метра годишно, а максималният - до 5 млрд. кубични метра годишно, при наличие на пазарен интерес. Очаква се строителството да завърши до края на 2021 г., като газопроводът IGB ще влезе в експлоатация не по-късно от 1 юли 2022 г.

КЕВР отбелязва, че лицензията е издадена след извършен цялостен правен, икономически и финансов анализ на представените данни към заявлението. Регулаторът посочва, че дейността, свързана с изграждане и експлоатация на газопровода ICGB е ресурсно, технически и финансово осигурена, което гарантира успешното свързване на газопреносните системи на България и Гърция и диверсификация на източниците на доставка на природен газ в региона.