"Газпром експорт" е изразил интерес за резервиране на дългосрочен капацитет по националната газопреносна система за периода от 1 юли 2021 г. до 30 юни 2023 г., за което е готов да плати авансово повече от 349 млн. евро или 683 302 760,39 лв. без ДДС. 

Операторът "Булгартрансгаз" ЕАД съобщи, че е информирал всички свои настоящи и бъдещи ползватели на газопреносната система, резервирали дългосрочен капацитет или възнамеряващи да резервират такъв на тръжна база за възможността еднократно авансово да платят стойността на резервирания дългосрочен капацитет, дисконтирана с 2,7% на годишна база. условието е резервацията да е най-малко за една година.

Именно от това условие се е възползвал от "Газпром екпорт", както става ясно от съобщението.

"Булгартрансгаз" пояснява, че общата дължима сума за периода, изчислена при прогнозна годишна индексация на приложимите тарифи по действащия договор, за газови години 2021/2022 и 2022/2023 в размер на 1,7% възлиза на 704 477 888,26 лв. без ДДС. При прилагането на дисконтов фактор от 2,7% на годишна база сумата за авансовото плащане възлиза на посочената по-горе сума от 683 302 760,39 лв. без ДДС.

Получените средства "Булгартрансгаз" ще използва за частично погасяване на задължения към основния изпълнител на продължението на газопровода "Турски поток" - "Балкански поток" на българска територия - Обединение "Консорциум Аркад". Проектът носи името "Разширение на газопреносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница".

След получено предложение от "Консорциум Аркад" газопреносният оператор ще заплати предсрочно сума в размер на 461 096 701,65 лв., като по този начин дружеството няма да дължи оскъпяване по същата (сума) и така ще реализира икономия от 80 321 808,44 лв. В допълнение, съгласно предложенията на консорциума, "Булгартрансгаз" ЕАД ще реализира допълнителна икономия в размер на 14 641 567,36 лв., в резултат от допълнителното намаление на процента на дължимото оскъпяване за тригодишен период.

Икономията дава възможност "Булгартрансгаз" предсрочно да погаси и 65 млн. евро към търговски банки. При предсрочното погасяване дружеството ще спести общо 11 662 232,90 лв. лихвени разходи, както и ще възстанови предоставени обезпечения в размер на 24 142 912,00 лв.

Остатъкът от авансовото плащане, в размер на 95 077 109,16 лв. "Булгартрансгаз" ще използва за заплащане на бъдещи оперативни, инвестиционни и финансови разходи.

"Булгартрансгаз" ще реализира обща икономия в размер на 106 млн. лв., заплащайки предсрочно задължения към обединение "Консорциум Аркад" и погасявайки задължения към банки чрез авансовото плащане на "Газпром Експорт".