Предприятията, които не са осъществявали дейност през отчетния период, се освобождават от задължението за публикуване на годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и годишния доклад за дейността си. Това прие на първо четене парламентът с промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, внесени от Министерския съвет.

Предвижда се заявленията за обявяване на декларациите по закона за счетоводството и заявленията за вписване на обстоятелствата относно действителните собственици по Закона за мерките срещу изпирането на пари и по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, да се разглеждат по реда на постъпването им, отделно от другите заявления.

Целта е подобряване на организацията и ефективността в работата на търговския регистър, както и преодоляване на забавянето при обработването и разглеждането на всички категории заявления за вписване, заличаване и обявяване, според мотивите за законопроекта.

Според вносителя измененията няма да доведат до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, разходите по изпълнението на нормативния акт ще са в рамките на утвърдения за съответното ведомство бюджет.

Председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова подчерта, че с промените се облекчава и работата на служителите от Агенцията по вписванията, защото търговският регистър е много натоварен.

Христиан Митев /"Обединени патриоти"/ коментира, че законът за търговския регистър е част от реформата в правосъдната система.