Търговията с акции на производителя на електрическо оборудване Елмарк Инвест на пазар beam на Българската фондова борса започна днес. Размерът на емисията на компанията е 4 555 000 лева, разпределен в съответния брой акции, като всяка е с номинална стойност 1 /един/ лев. Книжата на компанията се търгуват на beam под борсов код ELM, съобщиха от БФБ.

Индикативна референтна цена за първата търговска сесия е 4.50 лв.

"Навлизаме в поредната предизвикателна година и компаниите, които стъпват на пазар beam трябва да са амбициозни, отлично подготвени и с голям потенциал. Убедени сме, че Елмарк Инвест има всички тези предпоставки за успех", каза Васил Големански, заместник-председател на Съвета на директорите на БФБ.

"Елмарк Инвест се листва на пазар beam с цел да повиши имиджа и доверието в Групата, както и като подготовка за нов етап на растеж. Той предвижда разширяване на възможностите за финансиране, включително чрез увеличение на капитала през пазара", добави Желез Георгиев, изпълнителен директор и основател на компанията.

Според Документа за допускане до търговия на пазара beam (кратък проспект) публикуван на сайта на БФБ, дружеството-емитент е учредено през 2022 г. и е универсален правоприемник на учреденото през 08.12.2000 г. "Електрик" ЕООД.

Предмет на дейност: Инвестиции в дялове и акции на дружества, придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, консултантска дейност, корпоративно управление, управление на капитали и активи, комисионна дейност, както и всяка друга дейност, незабранена от закона, при условие че ако се изисква разрешение, лиценз или регистрация за извършване на някоя дейност, тя се осъществява след получаване на такова разрешение или лиценз, съответно след извършване на такава регистрация.