"Булгатрансгаз" ЕАД обяви решението си да стимулира използване на подземното газово хранилище "Чирен", като намерението на оператора е да се постигане по-високо равнище на запълване, с което да се подобри сигурността на доставките на газ през зимата на 2022-2023 г.

Това компанията прави в съответствие с европейските регламенти по отношение на съхранението на природен газ.

"Булгатрансгаз"  отбелязва, че със свое решение от 21 юни 2022 г. КЕВР уреди стимули за съхранение на природен газ, като с тази мярка бяха определени нулеви цени за достъп за входните и изходни точки от/към газохранилището за газовата година 2022/2023, с начална дата 1 октомври 2022 г.

Във връзка с тези нормативни решения "Булгартрнсгаз" уведомява настоящите и потенциалните участници на газовия пазар в България, че 1 октомври т.г. се премахват търговете за капацитет за пренос до входно-изходна точка газоизмервателна станция Чирен, като "капацитетът за вход ще се разпределя на базата на разпределения капацитет за добив, а капацитетът за изход от мрежата ще се разпределя на базата на разпределения капацитет за нагнетяване".

Наред с това, с намерението да се постигне по-високо равнище на запълване на ПГХ "Чирен" през нагнетателния период и за да се подобри използваемостта на свободния капацитет за съхранение, от 18 август 2022 г. към съществуващите търгове за капацитет за съхранение, провеждани на Платформата за резервиране на капацитет (Regional Booking Platform - RBP) преди месеца за съхранение, се добавят четири допълнителни търга за капацитет за съхранение в рамките на текущия газов месец.

Допълнителните търгове ще се провеждат всеки четвъртък от текущия газов месец, за който са предназначени, на цената за месечен капацитет за съхранение. За август, търговете ще бъдат проведени на 18-и и 25-и с продължителност два часа, и начален час 13:00 часа.

Какви са най-общо европейските изисквания

"Всяка държава членка следва принципно да гарантира, че до 1 ноември всяка година подземните съоръжения за съхранение на газ, разположени на нейна територия и пряко свързани с пазарна зона на въпросната държава членка, са запълнени най-малко на 90 % от капацитета им на равнище държава членка (цел за запълване), със серия от междинни цели за всяка държава членка през май, юли, септември и февруари (график на запълване) на годината, която следва.

Някои държави членки, които имат значителен подземен капацитет за съхранение, биха били непропорционално засегнати от задължението за постигане на целта за запълване на подземните съоръжения за съхранение на газ на тяхна територия. За да се отрази това положение, задължението за запълване на техните подземни съоръжения за съхранение на газ следва да бъде намалено до 35 % от тяхното средно годишно потребление на газ през последните пет години. Това не следва да засяга задължението на другите държави членки да допринасят за запълването на съответните си подземни съоръжения за съхранение на газ.

Държавите членки следва да могат да решат, при определени условия, да изпълнят частично целта за запълване чрез отчитане на запасите от втечнен природен газ (ВПГ), съхранявани в съоръжения за ВПГ.

Целите за запълване са необходими, за да се гарантира, че потребителите в Съюза са адекватно защитени срещу недостиг в доставките.

За 2022 г. следва да се прилагат по-ниска цел за запълване, равна на 80 %, и по-малък брой междинни цели, като се има предвид, че настоящият регламент ще влезе в сила след началото на сезона на запълване с газ и че държавите членки ще разполагат с ограничено време за изпълнението му."