Съветът на ЕС окончателно прие регламентът, който има за цел да гарантира, запълването на капацитетите за съхранение на газ в страните от Европейския съюз преди зимния сезон. Гарантира се и че нагнетените обеми ще могат да се споделят между държавите-членки в дух на солидарност въпреки прекъсванията на пазара на газ. Това е важна стъпка за засилване на сигурността на енергийните доставки на ЕС в контекста на войната в Украйна, се казва в съобщение на Съвета.

Междувременно "Булгартрансгаз" ЕАД и Европейската изпълнителна агенция по климат, инфраструктура и околна среда (CINEA) подписаха грантовото споразумение за финансиране на разширението на ПГХ "Чирен", съобщиха от газовия оператор.  Изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" ЕАД Владимир Малинов получи споразумението от Комисаря по енергетика на ЕС Кадри Симсон. 

Регламентът на ЕС предвижда, че подземните газови хранилища на територията на държавите-членки трябва да бъдат запълнени най-малко до 80% от капацитета им преди зимата на 2022/2023 г. и до 90% преди следващите зимни периоди. Като цяло ЕС ще се опита колективно да запълни 85% от общия капацитет за подземно съхранение на газ в ЕС през 2022 г.

Тъй като капацитетът за съхранение на газ и ситуацията на всяка от националните държави се различават значително, в зависимост от ситуацията, държавите-членки ще могат частично да постигнат целта за съхранение чрез осигуряване на запаси от втечнен природен газ (LNG) или алтернативни горива. Предвид това, че има държави-членки с много голям капацитет за съхранение в сравнение с тяхното вътрешно потребление на газ, задължението за запълване на подземните газохранилища ще бъде ограничено до обем, съответстващ на 35% от средното годишно потребление през последните 5 години.

Някои държави-членки нямат съоръжения за съхранение на своята територия и затова регламентът предвижда, че те трябва да съхраняват 15% от годишното си вътрешно потребление на газ в газохранилища, разположени в други държави-членки. По този начин те ще имат достъп до запаси от газ, съхранявани в други държави-членки. Този механизъм ще засили сигурността на газовите им достави, като същевременно ще бъде споделена финансовата тежест, касаеща запълването на капацитета за съхранение на ЕС.

Регламентът също така предвижда задължително сертифициране на всички оператори нa подземни газохранилища от органите на съответните държави-членки.

Регламентът също така предвижда дерогация, която да бъде предоставена на Кипър, Малта и Ирландия, стига те да не са пряко свързани помежду си с газовата система.

 Разширение на българското хранилище

Проектът е за увеличаване на капацитета за съхранение на природен газ до 1 млрд. м3 и на дневните капацитети на добив и нагнетяване до 8-10 млн. куб метра на ден (м3/д).

През 2021 г. Европейската комисия включи разширението на подземното газово хранилище Чирен в 5-я списък на проекти от общ интерес за ЕС, а на 27 януари 2022 г. обяви, че е постигнато съгласие сред държавите членки за финансиране по Механизма за свързване на Европа (CEF).

Разширението на ПГХ Чирен е един от одобрените пет енергийни проекта и единственият от областта на природния газ за финансиране със средства от ЕС. Съгласно грантовото споразумение за реализацията на проекта се отпуска съфинансиране в размер до около 78 млн. евро по CEF.

Владимир Малинов подчерта, че разширението на ПГХ Чирен е в синергия с терминалите за LNG в региона, в т.ч. терминала в Александруполис, в който Булгартрансгаз участва с 20% от акционерния капитал на проектната компания Газтрейд С.А.

Според изпълнителния директор на "Булгартрансгаз" ЕАД съчетанието на проекта със значителните капацитети за пренос в точките на свързване със съседните страни обуславя важността на хранилището в регионален аспект и потенциала за ръст на услугите по пренос и съхранение на газ на чисто търговска основа. От съществена важност е и възможността за търгуване на количествата за добив и нагнетяване на платформата на "Газов хъб Балкан" ЕАД.

Целевите параметри за разширение на хранилището ще бъдат постигнати чрез изграждане на надземни съоръжения, сондажи и газопровод с дължина около 45 км.

Избраният подход за реализиране на проекта за разширение на хранилището позволява нормалната му експлоатация през целия период на планираните дейности до въвеждане в експлоатация на новата инфраструктура. Планира се поетапното въвеждане в експлоатация на инфраструктурата да завърши до края на 2024 г. 

3e-news.net