"Булгартрансгаз" ЕАД обяви три обществени поръчки за разширението на подземното газово хранилище "Чирен". Проектът е от стратегическо значение за подобряване на енергийната сигурност и повишаване на конкуренцията и ликвидността на пазара на природен газ в България и в региона, се казва в съобщение на оператора.

От 2013 г. насам разширението на ПГХ "Чирен" е със статут "проект от общ интерес" и е част от всички списъци на проекти от общ интерес за Европейския съюз, изготвяни съгласно Регламент (ЕС) № 347/2013 г. Проектът има статут на приоритетен и в рамките на Инициативата "Три морета".

Разширението на газовото хранилище в Чирен е включено в Енергийната стратегия на Република България и заедно с проектите за модернизацията на инфраструктурата на "Булгартрансгаз" ЕАД, терминалът за втечнен газ край Александруполис и интерконекторите със Сърбия и Гърция е неразделна част от развитието на инфраструктурата у нас.

В първата обществена поръчка за "Доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: "Разширение на капацитета на "ПГХ Чирен" - надземна част" са включени дейностите по изграждане и въвеждане в експлоатация на нови надземни съоръжения - компресорна станция с прилежащите технологични съоръжения за обезпечаване надеждна и непрекъсната работа в режим нагнетяване и добив на газ, както и нова газоизмервателна станция. По този начин ще се създаде техническа възможност за поетапно разширение на подземно газово хранилище "Чирен", ще се осигури необходимото ново високонадеждно компресорно оборудване, предоставящо възможност за достигане на заложените в технологичния проект параметри. Новите съоръжения ще осигурят и необходимото ново високонадеждно оборудване за рехабилитацията на съществуващи обекти от газопреносната мрежа и изграждането на нови такива. Ще се повиши експлоатационната безопасност и увеличаване капацитетните възможности на ПГХ "Чирен".

Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 300 000 000.00 (триста милиона) лева без ДДС.

Икономически най-изгодната оферта ще се определя въз основа на избрания критерий за възлагане "оптимално съотношение качество/цена", съгласно показатели, свързани с работата на газотурбинните двигатели, предвидената от участниците организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката и ценови параметри.

Финансирането на дейностите от обхвата на поръчката ще се извърши със заемни средства и с безвъзмездна финансова помощ по подписано грантово споразумение по програма Механизъм за свързване на Европа.

Документацията за участие е публикувана в ЦАИС ЕОП и може да се види тук >> 

Във втората обществена поръчка за "Устройствено планиране, инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: "Разширение на капацитета на "ПГХ Чирен"- сондажен фонд" са включени дейностите по проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на подземни съоръжения - десет нови експлоатационни и три наблюдателни сондажа, както и нови шлейфи, свързващи всеки един от експлоатационните сондажи с нова компресорна станция. Чрез изграждането на съоръженията ще се създаде техническа възможност за поетапно разширение на хранилището в Чирен, като ще се повиши експлоатационната му безопасност и ще се увеличат капацитетните му възможности.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 133 694 000 (сто тридесет и три милиона шестстотин деветдесет и четири хиляди) лева без ДДС.

Икономически най-изгодната оферта ще се определя въз основа на избрания критерий за възлагане "оптимално съотношение качество/цена", съгласно показатели, свързани с предвидената от участниците организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката и предложена цена.

Финансирането на дейностите от обхвата на поръчката ще се извърши със заемни средства и с безвъзмездна финансова помощ по подписано грантово споразумение по програма Механизъм за свързване на Европа.

Документацията за участие e публикувана в ЦАИС ЕОП и може да се види тук >>

В трета обществената поръчка "Инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: "Газопровод свързващ ПГХ "Чирен" със съществуващата газопреносна мрежа на "Булгартрансгаз" ЕАД в района на с. Бутан" са включени дейностите по проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на газопровод с дължина около 41 км и диаметър DN 700 mm, оптична кабелна линия и две станции за очистване на газопровода. Изграждането на газопровода до хранилището е пряко свързано с възможностите за разширение на капацитета за съхранение на самото хранилище, като ще се повишат безопасността на експлоатация и сигурността на пренос на природен газ до и от "Чирен". Ще се увеличат капацитетните възможности на хранилището от търговска гледна точка, което ще допринесе за интегриране на подземното хранилище като ключов фактор за стабилността на пазара в в България и в региона. В допълнение ще се осигури възможност за газификация на прилежащи райони, което ще позволи замяна на използваните към момента твърди горива и по този начин ще се намалят вредните емисии.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 83 915 000,00 (осемдесет и три милиона деветстотин и петнадесет хиляди) лева без ДДС.

Икономически най-изгодна оферта ще се определя въз основа на избрания критерий за възлагане "оптимално съотношение качество/цена", съгласно показатели, свързани със срок за изпълнение, предвидената от участниците организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката и предложена цена.

Финансирането на дейностите ще се извърши от "Булгартрансгаз" ЕАД със собствени средства.

Документацията за участие е публикувана в ЦАИС ЕОП и може да се види тук >>

Срокът за подаване на оферти за участие и в трите обществени поръчки е до 23:59 ч. на 19.09.2022 г.