"Булгартрансгаз" ЕАД и Европейската изпълнителна агенция по климат, инфраструктура и околна среда (CINEA) приключиха процедура по финансово одитиране на разходите по проекта "Рехабилитация, модернизация и разширяване на българската преносна система - Фаза 2". Проектът е от общ интерес за Европейския съюз и е реализиран с грантово финансиране. Финансираните дейности обхващат рехабилитация на два участъка от Северния полупръстен на българската газопреносна мрежа.

Извършеният одит обхваща разходите, направени от началото на изпълнение на грантовото споразумение - 08.01.2019 г. до края на втория отчетен период 31.12.2020 г. В рамките на проверката беше извършен преглед на системите за счетоводство и управление на проекти на "Булгартрансгаз" ЕАД и на съответната документация. За проверените обществени поръчки, свързани с реализацията на проекта, е потвърдено съответствие с приложимото законодателство на ЕС и Република България. Потвърден е и пълният размер на заявените от дружеството разходи за възстановяване.

Получени са препоръки и указания относно отчитането на дейностите и разходите по проекта, които ще бъдат приложени както при финалното отчитане на одитирания проект, така и по отношение на другите финансирани от CINEA проекти, които "Булгартрансгаз" ЕАД изпълнява - разширението на ПГХ Чирен и интерконектора България-Сърбия.

Безвъзмездното финансиране с европейски средства и сътрудничеството между Булгартрансгаз и CINEA допринасят за ефективната и навременна реализация на проектите от общ интерес за ЕС. Проектите, реализирани от българският газопреносен оператор в сътрудничество с ЕС, гарантират енергийната сигурност и диверсификацията на доставките на газ за България и региона.