"Булгартрансгаз" планира да изгради инфраструктура за пренос на водород и нисковъглеродни газообразни горива за захранване на електроцентрали и други потребители във въглищни региони в България. Това е записано в новия Десетгодишен план за развитие на мрежите на дружеството за периода 2021 - 2030 г.

За пръв път се прави и по-нов прочит на развитието на пазарите на съседните страни. На тази база изглеждат доста по-вероятни за осъществяване и инвестиционните намерения на държавното дружество. В този смисъл като премерени и постижими могат да се определят и плановете за развитие на газовата борса (Газов хъб Балкан).

Прави впечатление, обаче, че развитието на вътрешните преносни газопроводи, които са ключ за увеличаване на газификацията на вътрешния пазар, изглеждат позастояли във времето и там съществен напредък не се очертава. Проектите в тази част на плана са разделени на такива, за които има взето инвестиционно решение и на очакващи такова решение.

3е-news.net

Потреблението на природен газ в България

расте с близо три процента, отчитат от дружеството. През 2020 г. то е в обем от 31 337 GWh, което представлява повишение от 2.86% спрямо потреблението през 2019 г. (30 465 Gwh). По данни от Общия енергиен баланс на Националния статистически институт (НСИ) за 2019 г., природният газ има дял от 13.13% в първичното енергийно потребление и 12.96% в крайното потребление на горива и енергия.

В същото време за пореден път се отчита, че делът на природния газ в енергийния баланс на страната продължава да е по-нисък в сравнение със средните стойности за страните от ЕС, но има потенциал за значителен и устойчив ръст, предвид развиващата се газификация и ролята на природния газ като преходно гориво към нисковъглеродна икономика.

В страната ни няма открити значими находища на природен газ, а потреблението се осигурява в най-голяма степен чрез внос и с добив на ограничени количества природен газ от находища "Галата" и газоизмервателна станция (ГИС) "ДолниДъбник".

Записано е, че старият маршрут за внос през Украйна ще отпадне, а новото трасе за пренос през компресорна станция "Странджа" на границата с Турция е с капацитет за внос на 577.1 GWh/d, както и увеличаване на капацитетите за пренос съответно от Румъния към България и от Гърция към България.

През 2019 г. над 18% от доставките на газ за България са от алтернативни източници. За 2020 г. делът им в общото потребление на страната е близо 24%, се казва в доклада. Относителният дял на вноса на руски газ през 2020 г. е 76,1 % или 23 602 Gwh. За сравнение през 2019 г. този дял е бил 81,6 % или 24 802 Gwh.

Вносът от други източници през 2019 г. е бил 18,4 % или в обем от 5 588 Gwh, а през 2020 г. расте до 23,9 % или 7 409 Gwh.

Няма промяна в местни добив и той остава на ниво от един процент.

От прегледа в Десетгодишния план става ясно, че в края на 2019 г. на територията на България оперират 24 лицензирани дружества, които оперират на 35 лицензирани територии, които обхващат 172 общини. По данни на газоразпределителните предприятия общият брой на клиентите им през 2019 г.е 119 745, като 93,7% от тях са битови абонати. Ръстът им за 2019 г. спрямо предходната година е с 11%. Битовите клиенти са се увеличили с 12%, а небитовите - с 5%

Делът на битовото газоснабдяване в страната все още е по-нисък в сравнение с държавите от ЕС, но е с тенденция към непрекъснато се увеличаване. На национално ниво се изпълняват програми за насърчаване на битовата газификацията и са предприети мерки за подпомагане на крайните потребители. Изгражда се и нова инфраструктура за разпределение на природен газ. В различен стадий на реализация са редица проекти, водещи до повишаване на степента на либерализация и ликвидността и диверсификацията на националния газов пазар, се посочва в плана.

Диверсификацията на източниците и маршрутите за доставка на природен газ е част от концепцията за Газов хъб"Балкан". Освен подобряване на сигурността на доставките в страната и региона, тя позволява повишаване на степента на либерализация и на ликвидността на националния газов пазар платформата са регистрирани 42 компании участници. Около 40% от участниците са международни компании с опит в търговията с природен газ на европейските пазари и богато портфолио ,останалите около 60% са местни търговци на природен газ, както и големи индустриални потребители в страната.

Съхранение на природен газ ПГХ "Чирен" има основна роля за компенсирането на сезонните неравномерности в потреблението на природен газ и осигуряването на авариен резерв при непредвидени и форсмажорни ситуации. Общо реално нагнетените количества в ПГХ"Чирен"за2020 г. са 3 822 GWh, а виртуално- 378 GWh, добитите количества са 4 369GWh реално и 261 GWh -виртуално. Основният потребител на услугите за съхранение на природен газ е "Булгаргаз" ЕАД. През 2020 г.се наблюдава значителен ръст на количествата, съхранени за нуждите на други търговци, ползващи услугата.