Внесено е инвестиционно предложение от "Булгартрансгаз" за изместване на преносен газопровод в землището на пернишкото село Големо Бучино, съобщиха от общината. Това се налага, защото съоръжението в участък от около 800 м засяга пряко концесията за добив на въглища, експлоатирана от "Мин индъстри".

Като възложител в инвестиционното предложение е записан газовия оператор "Булгартрансгаз" ЕАД, а като инвеститор - "Мин индъстри" ЕООД.

Газопроводът преминава в района на автомагистрала Люлин - км 16-18,5 и е собственост на "Булгартрансгаз". Отклонението за Перник започва от станция за очистване на газопровода "Нови Искър" (към магистрален водопровод - северен полупръстен) и завършва при газорегулираща станция (ГРС) "Перник". Намерението с подаване на инвестиционното предложение е да се освободи концесионна територия на рудник "Република" от газопровода, с цел усвояване на наличните залежи от полезни изкопаеми.

Функциониращото преносно съоръжение ще бъде изместено в посока югоизток. Предвижда се изграждане на ново, представляващо участък с дължина 2 310,71 м, което да се присъедини към действащия газопровод, като след това да премине в ново трасе, достигайки ГРС "Перник". То попада изцяло в земеделски земи.

Общата площ, засегната от строителни дейности,е 69 500 кв. м. Предполагаемите изкопни работи ще бъдат в обем около 6 000 куб.м. Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура. Инвестиционното предложение не засяга елементи на Националната екологична мрежа. Регистрираната при анализа на топографски карти и сателитни изображения надгробна могила, попадаща в землището на Перник, се намира на разстояние от 100м от проектното трасе и вероятно няма пряко да бъде засегната, уверява инвеститорът.